På svenska

Palautetta tästä sivusta

Lisää tietoa

Ajopiirturi

Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät


 

Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan:

kuljettajan suku- ja etunimi

paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin

päivä, kuukausi ja vuosi, milloin levy on laitettu piirturiin

ajoneuvon rekisterinumero

matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa


 

Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan:

paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista

päivämäärä ajon päättyessä

matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä


 

 

Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse:

tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika

uuden ajoneuvon rekisterinumero

uuden ajoneuvon mittarilukema

Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö

Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta.

  = ajoaika
 • Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa.
  = muu työ
 • lastaus ja purkaminen
 • matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa ja poistumisessa
 • puhdistustyöt ja tekninen huolto
 • kaikki muut tehtävät,joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus
 • poliisi-, tulli-, maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa asiointi
 • aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä
 • ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa
 • kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella
  = varallaoloaika
 • kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä
  = työn keskeytykset
 • Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aikaryhmät tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti. Käytön laiminlyönnistä seuraa rangaistus.
 • Kun kuljettaja poistuu autosta esim. varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta.


Ajopiirturin käytössä muistettavaa

  Mekaaninen ajopiirturi
 • Ajopiirturin levy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja levyyn tehtävistä merkinnöistä.
 • Ajopiirturin levy tulee olla kaikista ajopäivistä, ja kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä ne valvontaviranomaiselle.
 • Vapaapäivistä ja muista poissaoloista voidaan tehdä merkintä vapaapäivien jälkeisen työpäivän levyn taakse esim. seuraavasti: "Vuosilomalla 10.-23.7." tai "18.- 19.3. (la-su) viikkolepo"
 • Jos piirturi menee rikki tehdään tarvittavat merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Rikkoontunut piirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Piirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein.
 • Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää piirturia , tehdään merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä levyjä koko matkaa varten.
 • Työnantajan on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä.

  Digitaalinen ajopiirturi
 • Kuljetusliikkeen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön.
 • Työnantaja vastaa siitä, että kuljettajalle, jolla ei ole voimassaolevaa kuljettajakorttia ei luovuteta kuljetettavaksi digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa, mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä.
 • Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti:
  • Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein.
  • Ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen.
  • Kun ajoneuvo luovutetaan pois yrityksen omasta hallinnasta.

Kuljettajan korttitiedot

Työnantajan ja yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä.

Tietojen säilyttäminen

Käyttäjäyrityksen ja työnantajan on tallennettava digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista tallennetut tiedot yhden vuoden ajan. Yrityksen on pyynnöstä annettava kuljettajalle kuljettajakortin tiedoista.

Muistiinpanot

Erityistilanteista johtuvista yllättävistä ajoaikapoikkeuksista (äärimmäiset sääolot, onnettomuus, pysäköintipaikan puute yms.) tai tauon tai lepoajan keskeyttävästä pakottavasta ajoneuvon siirrosta tehtävä merkintä käsin poikkeaman luonteesta ja syystä piirturilevyyn (takapuolelle) tai valvontalaitteesta tulostettuun nauhaan.

Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle:

  Ajaessaan MEKAANISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa
 • kuluvan päivän ja edellisten 28 päivän aikana käyttämänsä piirturilevyt
 • kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on
 • kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä
  Ajaessaan DIGITAALISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa
 • kuljettajakortti
 • kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä
 • ajopiirturilevyt edellä tarkoitetulta ajalta jos hän on ajanut mekaanisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa

Selvitys tehdystä muusta työstä

Niiltä päiviltä, joilta ei ole piirturikiekkoa tai kuljettajakortin tietoja, kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehtävästä työstä.

Rangaistusvaatimuksen säilyttäminen

Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle.


Viimeksi päivitetty: 18.10.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy