ASA-ilmoitus

ASA-rekisteri ja ilmoitus rekisteriin

Ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteriä eli ASA-rekisteriä on pidetty lakisääteisesti Suomessa vuodesta 1979. Voimassa oleva laki rekisteristä (717/2001) on vuodelta 2001. Sen avulla pyritään ehkäisemään työhön liittyvää syöpävaaraa ja seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta.

Ketkä ilmoitetaan?

Työnantajat ovat velvollisia ilmoittamaan vuosittain perustiedot työpaikasta ja luettelon ympäristön syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneista työntekijöistä. ASA-rekisteriin tulee ilmoittaa työntekijät, jotka ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille kyseisenä vuonna merkittävän osan työajastaan, vähintään 20 työpäivän ajan tai joiden altistuminen on todettu työhygieenisillä mittauksilla. Altistuminen voi olla yhtäjaksoista tai tapahtua usean työjakson aikana. Merkittävä kerta-altistuminen esim. onnettomuustilanteessa edellyttää myös ilmoituksen tekemistä. Työntekijän katsotaan altistuvan merkittävän osan työajastaan, jos hän altistuu vähintään 2 - 4 tuntia päivässä. Jos syöpävaarallista ainetta käytetään vain suljetussa järjestelmässä eikä altistumista tapahdu, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. ASA-rekisteriin ilmoittamisen tulee perustua työpaikalla tehtyyn perusteelliseen riskinarviointiin Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Ympäristön tupakansavulle altistunut ilmoitetaan ASA-rekisteriin, kun hän on työssään altistunut tupakansavulle vähintään 40 työpäivän ajan merkittävän osan työajastaan tai mittauksissa on todettu työntekijän altistuvan. Henkilön oma tupakointi ei vaikuta ASA-rekisteriin ilmoittamiseen, vaan myös tupakoivat ravintolatyöntekijät ilmoitetaan, jos he altistuvat ympäristön tupakansavulle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia työpaikkoja. Epäselvissä tilanteissa työsuojeluviranomaiselta voi kysyä apua.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoituslomakkeita saa allaolevista linkeistä.

Yleinen ASA-ilmoitus

Lomake: työnantaja ja altistetiedot

Lomake: altistuneet työntekijät


ASA-ilmoitus tupakansavulle altistuneista

Lomake: työnantaja ja mittaustiedot

Lomake: altistuneet työntekijät


Ilmoitus tehdään takautuvasti siten, että edellisen vuoden altistumiset ilmoitetaan kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lomakkeet toimitetaan suoraan Työterveyslaitokselle..

Palautusosoite:

ASA-rekisteri
Työolojen ja terveyden seuranta
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

Työterveyslaitos ylläpitää ASA-tietokantaa, laatii vuositilastoja ja seuraa ilmoitettujen työntekijöiden syöpäsairastuvuutta määräajoin.

ASA-rekisteröinnin merkitys

ASA-rekisteröinnin vaikutukset ovat epäsuoria. Rekisteröinti auttaa työnantajaa seuraamaan syöpävaaraa ja muita altistumiseen liittyviä terveyshaittoja. Altistumisen arvioinnin tulee johtaa työolojen kohentamiseen.

ASA-rekisterin perustarkoituksena on vähentää altistumista ja sitä kautta pienentää vaaraa sairastua syöpään tai saada muita oireita altistumisesta. Rekisteritietojen avulla työsuojeluviranomaiset tietävät myös tarkemmin, missä altistumista tapahtuu ja voivat tarvittaessa tehostaa neuvonta- ja valvontatoimintaansa.

ASA-rekisteröinti ei todista syövän työperäisyyttä, jos työntekijä tulevaisuudessa sairastuu syöpään, vaan tapaus selvitetään vakuutuslaitoksissa aina tarkemmin.


Viimeksi päivitetty: 06.11.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy