På svenska

Palautetta tästä sivusta

Lisää tietoa

Lisää tietoa työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta:
Työaika ja vuosiloma.

Vuosiloma

Säädökset

Vuosilomalakia (162/2005) sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalakia ei sovelleta merimiehiin, tavanomaisena harrastustoimintana tehtävään työhön, työvoimahallinnon toimenpiteissä oleviin, perhehoitajiin, omaishoitajiin eikä opetushenkilöstöön, jonka vastaavista vuosilomaeduista on sovittu työ- tai virkaehtosopimuksin.

Työnantajaa velvoittavassa työehtosopimuksessa voi olla määräyksiä mm. lomarahasta ja lomaltapaluurahasta. Tällä tarkoitetaan vuosilomapalkan päälle maksettavaa rahakorvausta. Vuosilomalaissa tästä ei ole mitään säännöstä. Sopijaliitoilla on mahdollisuus sopia työehtosopimuksilla osittain toisin vuosilomalaissa olevista säännöksistä.

Työehtosopimuksien yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset ja yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin sivuilta.

Määritelmiä

Lomanmääräytymisvuosi

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4.- 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakausi

2.5.- 30.9. välinen aika.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi

Kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai ns. työssäolon veroista päivää. Jos työntekijä on sopimuksen mukaisesti työssä niin harvoina päivinä, että hänelle ei tästä syystä kerry ainoatakaan 14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Työssäolon veroinen aika

Työssäolon veroisena pidetään poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Lisäksi työssäolon veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä esimerkiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon, sairauden tai tapaturman, lääkinnällisen kuntoutuksen tai lomauttamisen takia (katso luettelo vuosilomalain 7 §:ssä).

Päivät, jotka eivät kuluta vuosilomapäiviä

Vuosilomapäiviä eivät kuluta sunnuntaipäivät, kirkolliset juhlapäivät (mm. arkipyhiä, jotka sattuvat viikolle tai lauantaille), itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä.

Lomaoikeus, työntekijän oikeus vapaaseen ja säästövapaa

Lomaoikeus

Työntekijällä on oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Mikäli työntekijän työnteko on alkanut 1.4., niin silloin seuraavan vuoden 31.3. loppuun mennessä työsuhde on kestänyt vuoden, jolloin työntekijä on ansainnut 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Jos on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena. Katso tarkemmin Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 5 §.

Työntekijän oikeus vapaaseen

Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai alle 35 tuntia eikä siten ansaitse lainkaan vuosilomaa, on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata 2 arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.

Säästövapaa

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Loman antaminen

Työntekijälle on annettava kesäloma lomakautena 2.5. - 30.9. Talviloma on annettava lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua, eli 1.10. - 30.4. välisenä aikana.

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi loman pitämisestä toisin. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Työntekijällä on oltava työnantajan hyväksyntä loman aloittamiselle.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia
• että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa.
• vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua.
• 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.
• työsuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä.
• työntekijän aloitteesta 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana. Tällainen sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Vuosiloman siirto sairauden takia

Työntekijällä on 1.10.2013 alkaen oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän vuosiloman alkaessa tai sen aikana on työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi. Työntekijän tulee esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä (yleensä lääkärintodistus tms.). Siirto-oikeus koskee vuosilomalain perusteella ansaittua vuosilomaa.

Vuosilomapalkka ja -korvaus

Vuosilomapalkan ja -korvauksen laskemisessa voi apuna käyttää lomaketta vuosilomapalkka/vuosilomakorvauslaskelma (pdf-tiedosto 50 kt).

Vuosilomapalkan laskenta

Kuukausipalkkaisella on oikeus saada palkkansa myös vuosiloman ajalta. Osan kuukautta kestävän loman osalta lomapalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka ao. kuukauteen sisältyvien työpäivien lukumäärällä ja kertomalla saatu päiväpalkka lomajakson työpäivien lukumäärällä.

Tunti- ja urakkapalkkaisen lomapalkka lasketaan siten, että
1. lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka,
2. hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ottamatta,
3. jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien määrällä,
4. johon lisätään säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen työtuntien kahdeksasosa.
5. Jos työntekijän viikoittaisten työpäivien määrä on sopimuksen mukaan pienempi tai suurempi kuin 5, keskipäiväpalkka kerrotaan viikoittaisten työpäivien määrällä ja jaetaan viidellä.
6. Näin saatu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalain 11 §:n mukaisella lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella tai sopijaliittojen työehtosopimuksissa olevien lomapalkkasopimuksien kertoimilla. Vuosilomalain kertoimet ja tietoa niiden soveltamisesta..

Prosenttikorvausta käytetään pääsääntöisesti osa-aikaisten lomapalkkaa ja ns. vapaata ansaitsevien lomakorvausta laskettaessa. Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa työtä tekevän työntekijän vuosilomapalkka ja ns. vapaata ansaitsevan työntekijän lomakorvaus on 9 prosenttia taikka työsuhteen jatkuttua lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta.

Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti työssäolon veroiselta poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka.

Työehtosopimuksissa prosenttikorvauksesta on voitu sopia toisin. Osassa työehtosopimuksia on sovittu, että tuntipalkkaisten kohdalla käytetään aina prosenttikorvausta.

Osittainen vuosilomapalkan laskemisen muutos

Vuosilomapalkan laskentasäännön muutos koskee 1.4.2013 alkaneen lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuja vuosilomia.

Lomapalkan laskemisen muutos koskee kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virkamiehiä, jotka ovat esimerkiksi siirtyneet osittaiselle hoitovapaalle tai osa-aikaeläkkeelle ennen lomaansa. Käytännössä tällaisten työntekijöiden on mahdollista saada loma-ajalta nykyistä suurempaa palkkaa, sillä palkkaa ei enää lasketa lomallelähtöhetken osa-aikatyön palkan perusteella. Näissä tapauksissa lomapalkka perustuu lomanmääräytymisvuoden työajan mukaan määräytyvään palkkaan. Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan vuoden pituista aikaa välillä 1.4.–31.3.

Jos henkilön työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat sen sijaan lomamääräytymisvuoden aikana, lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisella laskentasäännöllä. Tällöin lomapalkka on 9 prosenttia lomanmääräytymisvuoden ansioista alle vuoden jatkuneissa palvelussuhteissa ja sen jälkeen 11,5 prosenttia. Laskentasäännön muutos koskee myös osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtyneitä, jolloin loma-ajan palkka vastaavasti pienenee.

Vuosilomapalkan maksaminen

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista paitsi enintään 6 päivän pituiselta lomajaksolta. Vapaata ansaitsevalle lomakorvaus maksetaan vapaan yhteydessä tai muutoin viimeistään lomakauden päättyessä 30.9. Työehtosopimuksissa tai paikallisesti voidaan sopia, että vuosilomapalkka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Vuosilomapalkkalaskelma

Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle vuosilomapalkka-laskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Vaihtoehtoisesti nämä tiedot voidaan kirjata näkyviin jokaisen palkanmaksun yhteydessä annettavassa laskelmassa.

Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta kertyneistä vuosilomapäivistä. Lomakorvaus lasketaan noudattaen soveltuvin osin vuosilomapalkan laskentaa koskevia säädöksiä.

Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt yhteensä vuosilomalain 6 ja 7 §:ssä säädetty määrä työssäolopäiviä tai -tunteja tai niiden veroista aikaa, eikä hän ole näiltä kuukausilta saanut lomaa tai lomakorvausta, nämä kuukaudet luetaan lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.

Vuosilomakirjanpito

Työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijän vuosilomista ja säästövapaista sekä vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat sekä vuosilomapalkkojen ja -korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet. Vuosilomakirjanpito on säilytettävä vähintään vuosilomalaissa säädetyn kanneajan.
Viimeksi päivitetty: 08.01.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy