Lomauttaminen

Perusteet

Lomautusperusteet ja lomautusmenettely on määritelty työsopimuslain (55/2001) 5. luvussa.

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin, kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos:

 • hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai
 • työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta;
 • työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi yleensä lomauttaa vain niissä tilanteissa, joissa tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Lomautusmenettely

  Ennakkoselvitys
 • Lomautuksen tarpeen tultua tietoon työnantajan on viipymättä esitettävä työntekijälle käytettävissä olevien tietojen perusteella ennakkoselvitys. Selvitys voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.
 • Selvityksestä on käytävä ilmi lomautuksen peruste, laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto.
 • Työntekijöille tai heidän edustajilleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.
 • Ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei ole yrityksissä joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää. Niissä sovelletaan lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) 8. luvun yhteistoimintamenettelyjä.

  Lomautusilmoitus
 • Työnantajan on ilmoitettava lomautuksen peruste, alkamisaika, kesto tai arvioitu kesto työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työehtosopimus toisin määrää.
 • Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle sekä työvoimaviranomaiselle, jos lomautus kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään.
 • Lomautusilmoitus (pdf-tiedosto, 103 kt)

  Lomautustodistus
 • Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto.
 • Lomautustodistus (pdf-tiedosto, 103 kt)

Työntekijä voi pyytää lomautustodistusta lomakkeella Asiakirjapyyntö työnantajalle (Word-tiedosto, 54 kt).

1.1.2013 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, jos lomautus alkaa 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen.

Henkilökohtaista ilmoittautumista edellytetään myös silloin, kun

 • lomautuksen alku siirtyy aiemmasta ilmoituksesta poiketen ja ensimmäinen lomautuspäivä on todellisuudessa 1.7.2013 tai sen jälkeen
 • määräaikainen lomautus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi
 • määräaikaista lomautusta jatketaan uudella määräaikaisella lomautuksella ja uuden lomautuksen ensimmäinen päivä on 1.7.2013 tai sen jälkeen.

Lomauttamisjärjestys

Useissa työehtosopimuksissa on sovittu työvoiman vähentämisjärjestyksestä. Viimeksi lomautetaan mm. yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Tämän lisäksi kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.

Työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt voi yleensä lomauttaa vasta viimeisenä.

Lomauttamisen peruuttaminen

Kun työntekijä on lomautettu työn vähentymisen vuoksi ja työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, jota lomautettu kykenee suorittamaan, lomautuksen edellytyksiä ei enää ole ja lomautus tulee perua.

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Työsopimuslain (55/2001) 5. luvun 7 §:n mukaan työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Tästä voidaan sopia poikkeavasti valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.

Säännöksen kiertämiseksi tehty lomautuksen keinotekoinen katkaiseminen ei ole hyväksyttävää. Esimerkiksi vuosiloma ei katkaise yhdenjaksoista lomautusta.

Työsuhteen päättäminen vähintään 200 kalenteripäivää jatkuneen lomautuksen jälkeen

Jos työntekijä käyttää oikeuttaan irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, päättyy työntekijän työsopimus silloin, kun työntekijä on toimittanut työsopimuksen päättämisilmoituksen työnantajalle.

Mikäli ilmoitus on toimitettu postitse tai sähköisesti, katsotaan päätösilmoituksen tulleen työnantajan tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työntekijällä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa samalla tavalla kuin työnantajan irtisanoessa työsopimuksen.

Lomake: Ilmoitus työsuhteen päättämisestä 200 päivää jatkuneen lomautuksen jälkeen (pdf-tiedosto, 66 kt).

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautusaikana

 • Ei saa ilmaista liike- ja ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa eikä tuottaa vahinkoa työnantajalleen (ns. lojaliteettivelvollisuus).
 • Oikeus ottaa muuta työtä vastaan lomautusaikana ja irtisanoa tällainen työsopimus päättymään viiden päivän ilmoitusajalla, oli kyseessä toistaiseksi voimassaoleva taikka määräaikainen työsopimus.
 • Oikeus milloin tahansa lomautusaikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti. Ei kuitenkaan enää viimeisen 7 päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä, jos päättymisaika on työntekijän tiedossa.
 • Jos työntekijällä on palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössään asunto, oikeus asunnon käyttämiseen säilyy myös lomautusaikana.
 • Luontaisedut eivät säily lomautusaikana, ellei toisin sovita.

Työn alkamisesta ilmoittaminen

Jos lomauttaminen on tapahtunut toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole sovittu.

Lomautuksen vaikutus vuosilomaan

Vuosiloman pituutta määrättäessä työssäolopäivien veroisina päivinä lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan.

Lomauttamista vastaavan työviikkojen lyhentämisen tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn osalta lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen aloitetaan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta.

Työttömyysturva lomautusaikana

Työntekijä voidaan lomauttaa työsuhteestaan joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautus voi olla kokoaikainen tai sellainen, jossa päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty. Kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan lomautus, joka kestää kalenteriviikon. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisesti lomautetuille maksetaan soviteltua päivärahaa.

Lomautetun tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon mukanaan lomautusilmoitus tai lomautustodistus. Toimistosta saa päivärahahakemuslomakkeita. Ansioon suhteutetun päivärahan hakemus jätetään omalle työttömyyskassalle ja työttömyysturvan peruspäiväraha- sekä työmarkkinatukihakemus hakijan kotipaikkakunnan Kansaneläkelaitoksen toimistoon.
Takaisin

Viimeksi päivitetty: 03.12.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy