På svenska

Palautetta tästä sivusta

Lisää tietoa

Panostajien pätevyyskirja

Säädökset

Panostajalaissa (219/2000) on säädökset panostajan pätevyyskirjasta ja muut räjähteiden käsittelyn ja käytön keskeiset henkilökohtaiset edellytykset. Lisäksi laki sisältää pätevyyskirjojen luettelon pitämisen ja valvonnan perussäännökset sekä rangaistussäädökset ilman asianmukaista pätevyyttä tehdystä panostajan työstä. Lain mukaan räjähteitä saa panostajan työssä käsitellä ja käyttää henkilö, joka on saanut siihen asianmukaisen pätevyyskirjan tai hänen välittömässä valvonnassaan muu henkilö. Pätevyyskirja voidaan antaa henkilölle, joka iältään, ammattitaidoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan on panostajatyöhön sopiva ja pätevä. Laissa on lisäksi määräykset panostajarekisteristä.

Valtioneuvoston asetuksessa panostajien pätevyyskirjoista (122/2002) on säädetty mitä panostajan pätevyyskirjan saaminen edellyttää.

Panostajalaki 2 a § (219/2002, muutos 726/2014) ja turvallisuusselvityslaki (726/2014) astui voimaan 1.1.2015. Uusittujen säännösten perusteella panostajan pätevyyskirjan antavan viranomaisen on ennen pätevyyskirjan antamista hankittava pätevyyskirjaa hakeneesta henkilöstä turvallisuusselvityslaissa tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Panostajan pätevyyttä hakevan henkilön on toimitettava hakemusasiakirjojen liitteenä suppea turvallisuuselvityslomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomakkeen voi tulostaa poliisi.fi-sivulta.

Panostajan pätevyyskirjoja ovat räjäyttäjän, panostajan ja ylipanostajan pätevyyskirja. Se on voimassa 10 vuotta antamispäivästä. Pätevyyskirjan uusiminen edellyttää kertauskurssiin osallistumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta (124/2002) mukaan panostajan pätevyyskirjan myöntävänä viranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Panostajan pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti.

Hakulomakeen ja hakuohjeen (pdf-tiedostoina) voi avata tästä:

Panostajan pätevyyskirjan hakeminen tai uudistaminen Hakemus Hakuohje

HUOM! Laskutuskäytäntömme on muuttunut. Jatkossa lasku panostajan pätevyyskirjasta toimitetaan aina luvansaajan omaan osoitteeseen.

Panostaja- ja kertauskurssit

Pätevyyskirjan hakijan tulee ennen panostajan tutkintoon johtavaan tenttiin tulemista suorittaa hyväksytysti panostajakurssi.

Panostajan kurssilla opetetaan panostajan työhön liittyvät perusvalmiudet. Panostajan peruskurssi kestää 280 ja ylipanostajan kurssi 160 oppituntia. Räjäyttäjän peruskurssin vähimmäispituus määräytyy räjäyttäjäryhmittäin.

Voidakseen uusia pätevyyskirjan hakijan on osallistuttava kertauskurssiin, jolla varmistetaan hakijan tiedot muuttuneista säännöksistä ja panostajan työvaatimuksista. Lisäksi hakijan on suoritettava kertauskurssiin liittyvä koe. Kertauskurssi kestää kahdeksan oppituntia. Pätevyyskirjan uusimista hakevan tulee ilmoittautua kertauskurssille viimeistään kaksi kuukautta ennen pätevyyskirjan voimassaolon lakkaamista. Hakemus pätevyyskirjan uusimiseksi tulee vireille kertauskurssiin ilmoittautumisella.

Panostajakurssiluettelo word-tiedostona ja pdf-tiedostona.

Luettelo hyväksytyistä panostajien kuulustelijoista word-tiedostona ja pdf-tiedostona.

Panostajarekisteri

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ylläpitää panostajien pätevyyskirjoista panostajalain (219/2000) 3 §:n mukaista panostajarekisteriä.

Rekisterissä on tiedot Suomessa voimassaolevista panostajaluvista. Tietoja panostajarekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, puh. 0295 018 450.


Viimeksi päivitetty: 25.03.2015
Tuotanto: Wysiwyg Oy