Työ- ja henkilöstötilavaatimukset

Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säännökset ovat työturvallisuuslain 32-36 §:ssä ja henkilöstötiloista säädetään 48 §:ssä.

Tarkempia määräyksiä on valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista .

Työtilat

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja tarkoituksenmukainen valaistus.

Työturvallisuuslaissa ei määritellä tarkasti työtilojen vaatimuksia. Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseensa sopivat. Työhuoneessa tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa täytyy olla työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään 10 m³ kutakin työntekijää kohden. Työhuoneen korkeudesta otetaan huomioon ilmatilaa laskettaessa enintään 3,5 m.

Työtilan vähimmäiskorkeus on 2,5 m. Välillistä luonnonvaloa saava työhuonetila voidaan sallia, jos valoa saadaan riittävästi. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota työtilan viihtyisyyteen ja tehtävän työn luonteeseen.

Työskentely maan alla

Jos työhuone sijoitetaan osaksi tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevaan tilaan, on sen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota ilmanvaihdon riittävyyteen, poistumisteiden turvallisuuteen sekä valaistuksen ja tarpeellisten varajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen.

Valaistus

Riittävä ja sopiva yleisvalaistus on tärkeä. Kohdevalaisimilla voidaan tarvittaessa järjestää lisävalaistusta työpisteisiin.

Työhuoneen valaistuksen tulee olla riittävän voimakas ja tasainen eikä näkökentässä saa olla suuria valaistusvaihteluita. Valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä. Valaisimet on sijoitettava ja suunnattava siten, ettei häiritseviä varjoja synny.

Valaistus on työturvallisuutta ja viihtyvyyttä luova tekijä sekä työmotivaation lisääjä, jonka tietty perustaso täytyy turvata. Hyvä valaistus parantaa yksityiskohtien erottamista taustastaan ja toisistaan. Riittämätön tai sopimaton valaistus rasittaa silmiä, on epäviihtyisä ja voi aiheuttaa virheitä, jotka voivat johtaa tapaturmaan.

Sisätiloissa, joissa työntekijät jatkuvasti oleskelevat, liikkuvat tai työskentelevät, on valaistusvoimakkuuden oltava yleensä vähintään 150 - 200 luksia.

Suositeltavia valaistusvoimakkuuksia:
  • karkea työ: 150-300 luksia  
  • tavallinen työ: 500-1000 luksia  
  • tarkka työ: yli 1000 luksia

Henkilöstötilat

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla:
  • riittävästi kelvollista juomavettä
  • kunnollista pesuvettä ja peseytymislaitteita sekä erityisolosuhteiden vaatiessa tarvittava määrä peseytymis- ja kuivaamisvälineitä tai lämmitettävä pesuhuone, jossa tulee tarvittaessa olla suihku- tai kylpylaitteet ja lämmintä pesuvettä, taikka sauna 
  • tarkoituksenmukaisin laittein varustettua huonetilaa vaatteiden vaihtoa ja säilytystä varten sekä tarpeen vaatiessa kuivausta varten
  • ruokailua varten varattua ja sisustettua huonetilaa ja tarvittaessa asianmukaiset laitteet työntekijöiden mukanaan tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten
  • asianmukaisesti varustettuja käymälöitä
  • milloin erityiset olosuhteet niin vaativat, lepohuoneita tai oleskelutilaa lepoa sekä taukojen ja odotusaikojen viettämistä varten

Henkilöstötiloiksi luetaan puku-, pesu-, wc-, ruokailu-, lepo- sekä odotustilat. Niihin on päästävä työtiloista helposti ja turvallisesti ilman kiertoteitä. Pysyvissä työpaikoissa tulee olla puku-, pesu-, wc- ja ruokailutilat.

Ruokailuun tarkoitetun tilan tulisi olla vain ruokailua varten ja sen on sijaittava sellaisessa paikassa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus käyttää sitä ruokailutauon aikana.

Työntekijöille on järjestettävä erityisiä lepohuoneita tai oleskelutilaa, mikäli heillä ei ole mahdollisuutta viettää lepo- ja odotusaikoja työhuoneessa.

Henkilöstötilojen on edistettävä sekä tilojen että niiden käyttäjien puhtautta ja siisteyttä. Niiden on oltava kulutusta kestäviä, helppohoitoisia ja taloudellisia sekä viihtyisiä ja miellyttäviä. Henkilöstötilat on suojattava asiaankuulumattomilta katseilta ja tuotannon haittaavalta melulta, pölyltä yms.

Henkilöstötilojen suunnittelussa noudatetaan kortin RT 94-10969 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat (2009) antamia ohjeita.


Viimeksi päivitetty: 13.11.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy