Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekemisestä kirjallisesti on kuitenkin monta hyötyä kummallekin sopijapuolelle. Kirjallisella sopimuksella voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu. Alakohtaisia sopimuslomakkeita käyttämällä varmistetaan, että kaikki lain vaatimat ja alalla merkittävät ehdot otetaan sopimukseen.

Työsopimuksen sisällön suunnittelu

Työsopimuksen sisältöä suunniteltaessa työnantajan käytettävissä tulee olla ainakin alan työehtosopimus, työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki sekä alakohtainen tai muu työsopimuksen lomakemalli.

  Työsopimuksen sisältöön vaikuttavat ainakin seuraavat: 
 • työnantajan ja työntekijän tarpeet  
 • työsopimuslain säännökset siitä, mistä asioista ainakin tulee sopia  
 • alan työehtosopimuksen vähimmäisehdot, joita epäedullisemmin ei saa sopia  
 • työsopimuksen sisältöä rajoittavat työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset.

Kirjallinen selvitys

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai alla luetellut tiedot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä työntekijälle ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista. Selvitystä ei tarvitse antaa kuukautta lyhyemmän ajan kestävästä määräaikaisesta työsuhteesta.

Jos työntekijä on toistuvasti alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa samalla työnantajalla samoin ehdoin, selvitys on annettava kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Selvitystä ei tarvitse toistaa, jos ehdot eivät muutu. Jos työsuhteen ehdot muuttuvat, uudet ehdot on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä.

Kirjallisen työsopimuksen tai selvityksen vähimmäissisältö 
 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka  
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
 • Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan)
 • Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi 
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste
 • Vähintään 1 kk kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettava rahakorvaukset, luontoisedut ja työntekijän kotiuttamisen ehdot

Tulostettava malli työsopimuksesta (PDF-tiedosto: 58 kt).

Selvityksen voi antaa lomakkeella selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista (pdf-tiedosto 160 kt).

Työntekijä voi pyytää työsopimusta tai kirjallista selvitystä lomakkeella Asiakirjapyyntö työnantajalle (Word-tiedosto 54 kt).

Jos työsopimusta tai kirjallista selvitystä ei pyynnöstä huolimatta toimiteta, niin asiassa voi ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

Työsopimuksen kesto

Toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisen työsopimuksen perusteita ovat esimerkiksi sijaisuus, työn kausiluontoisuus, määräaikainen hanke, kertaluontoinen työsuoritus, oppilaitoksen harjoitteluaika, oppisopimuksen määräaika tai jokin muu yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä, määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka.

Jos työnantaja ei voi osoittaa työsopimukselle määräaikaista tarkoitusta, työsopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään neljän kuukauden koeajasta. Alle kahdeksan kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet sovitusta määräajasta. Koeajasta on sovittava ennen työnteon aloittamista, ja koeaika alkaa, kun työnteko alkaa. Koeajan tarkoitus on selvittää työsuhteen jatkamisen edellytykset varaamalla tähän lyhyt aika työsuhteen alussa. Työehtosopimuksissa on määräyksiä koeajasta, jotka tulee huomioida työsopimusta solmittaessa. Koeaika kestää yhdenjaksoisesti sovitun ajan, eikä sitä saa myöhemmin jatkaa.


Viimeksi päivitetty: 05.03.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy