Työsuhteen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi tehty työsopimus päätetään irtisanomalla, työsopimuslain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen irtisanomisaikoja noudattaen.

Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Hän on kuitenkin velvollinen noudattamaan irtisanomisaikaa sillä uhalla, että hän joutuu suorittamaan työnantajalle noudattamatta jätetyn irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän.

Työnantajalla tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Tällaisena syynä voidaan pitää:

  • työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista
  • sellaista työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi tämä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään
  • työnantajan tarjottavissa olevan työn olennaista ja pysyvää vähentymistä, jos työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin.

Pätevinä irtisanomisperusteina ei pidetä työntekijän sairautta, osallistumista lakkoon, mielipiteitä, yhteiskunnallista toimintaa tai turvautumista oikeusturvakeinoihin. Työn tilapäinen väheneminen ei oikeuta irtisanomiseen, eivät myöskään tilanteet, joissa otetaan uusia työntekijöitä tai tehdään näennäisjärjestelyjä, jotka eivät tosiasiallisesti vähennä työtä.

Määräaikainen työsopimus

Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Jos työsopimusta solmittaessa on nimenomaisesti sovittu, voidaan määräaikainen työsopimus irtisanoa ennen määräaikaisuuden päättymistä.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat

Jollei muusta ole sovittu, työnantajan ja työntekijän noudatettavaksi tulevat työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat.;

TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUESSA
Työsuhteen pituus Irtisanomisaika Työsuhteen pituus Irtisanomisaika
0-1 vuotta 14 päivää 0-5 vuotta 14 vrk
1-4 vuotta 1 kk yli 5 vuotta 1 kk
4-8 vuotta 2kk
8-12 vuotta 4 kk
yli 12 vuotta 6 kk

Purkaminen koeajan perusteella

Työsopimuksessa voidaan sopia normaalitapauksessa enintään 4 kuukauden koeajasta. Sen kuluessa sopimus voidaan molemmin puolin purkaa päättymään heti. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Purkaminen rikkomustapauksessa

Työsopimus voidaan erittäin painavasta syystä purkaa päättymään heti. Sopijakumppanin rikkomuksen on oltava niin vakava, ettei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa.

Kuuleminen

Ennen työsuhteen päättämistä työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä. Työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa.

Erityistilanteet

Poikkeuksellisia työsuhteen päättämistilanteita ovat liikkeen tai sen toiminnallisen osan luovuttaminen, työantajan kuolema, konkurssi, irtisanominen lomauttamisen yhteydessä ja mahdollisuus käsitellä työsopimusta purkautuneena yli viikon perusteettoman poissaolon jälkeen. Menettelytavat näissä tilanteissa on syytä tarkistaa työehtosopimuksesta ja työsopimuslaista.

Työsuhteen päättämisilmoitus

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus voidaan tehdä myös suullisesti. Jotta päättämisilmoituksen tekijä kykenisi jälkeenpäin näyttämään ilmoituksen toteen, on suositeltavaa, että sen tekijä käyttää kirjallista päättämisilmoitusta. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Lomake: Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (täytettävä ja tulostettava pdf-tiedosto, 173 kt). Sisältää myös kuulemismenettelyn.

Työntekijä voi pyytää kirjallista selvitystä työsuhteensa päättämisen perusteista lomakkeella Asiakirjapyyntö työnantajalle (Word-tiedosto, 54 kt).

Lainvastainen työsuhteen päättäminen tulee kalliiksi

Työsuhteen perusteeton päättäminen johtaa korvausvelvollisuuteen. Pääsääntöisesti korvaus on 3 - 24 kuukauden palkka.

Lopputili

Lopputili mahdollisine lomakorvauksineen tulee maksaa viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu. Lopputilin viivästyessä työntekijälle syntyy viivästyskoron lisäksi oikeus täyteen palkkaan odotusajalta, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Muutosturva irtisanomistilanteissa

Muutosturvan toimintamalli sisältää työsopimuslain mukaisen työntekijän oikeuden työllistymisvapaaseen, kun irtisanominen tapahtuu taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Työllistymisvapaa mahdollistaa työntekijälle oikeuden palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana uuden työn etsimistä varten, ja osallistuakseen työllistymissuunnitelman laatimiseen. Tarkempia tietoja työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista löytyy Internet-sivuilta www.te-palvelut.fi.


Viimeksi päivitetty: 04.07.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy