Työsuojeluvaalit

Säädökset

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 30 §:ssä. Sekä yksityisten toimialojen että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty lukuisia vaaliohjeita. Niitä löytyy Työturvallisuuskeskus - Työsuojeluvaalit -sivustolta.

Vaalijärjestelyt

Tässä asiaa käsitellään yleisesti, toimialakohtaisia vaaliohjeita on noudatettava. Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaali on järjestettävä siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa. Vaaliajankohta on 1.11.-31.12. uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna. Ennen vaaleja on työsuojelupäällikön kutsuttava henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan ja todetaan mikä on toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä, eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Työnantaja antaa vaalin toimittamista varten luettelon työntekijöistä ja erikseen toimihenkilöistä, jos he ovat ilmoittaneet valitsevansa oman työsuojeluvaltuutetun. Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava työnantajan kanssa. Niistä on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia työpaikalla nähtäväksi asetetulla ilmoituksella tai muulla kaikille työntekijöille toimitettavalla tiedonannolla.

Ehdokasasettelussa on syytä varmistaa ehdokkaan suostumus työsuojelutehtävään. Siihen ei voi valita ketään vastoin tahtoaan.

Ehdokasasettelu tehdään ennen vaaleja. Ehdokkaita saavat asettaa kaikki vaalissa äänioikeutetut. Ehdokkaiden nimet toimitetaan vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun määräaikaan mennessä, joka on viimeistään 7 päivää ennen vaaleja. Vaalissa voi äänestää muitakin kuin ehdolla olevia.

Valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Mikäli tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas järjestetään vaali. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, äänestyssalaisuuden säilyttämiseksi.  Työsuojeluvaltuutetuksi tulee eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa noudatetaan samaa menettelyä.

Sekä sopuvaalista että äänestyksestä vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa, joka asetetaan työpaikalle nähtäväksi ja siitä toimitetaan jäljennös työnantajalle.

Ilmoittaminen työsuojeluhenkilöistä

Työsuojeluhenkilörekisterilain (1039/2001) mukaan työnantajan on ilmoitettava seuraavien henkilöiden yhteystiedot ja syntymäajat työsuojeluhenkilörekisteriin:

  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työsuojeluvaravaltuutetut
  • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
  • työsuojeluasiamiehet.

Lisäksi on ilmoitettava työterveyshuoltopalvelujen tuottaja.

Työsuojeluilmoitukset tehdään Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään rekisteriin sähköisessä palvelussa. Ilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö. Palvelusta saa myös otteen työsuojeluhenkilörekisteristä.

Tulostettava työsuojeluhenkilöilmoituslomake on saatavissa Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta.


Viimeksi päivitetty: 07.03.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy