Työtodistus

Säädökset työtodistuksesta

Työtodistuksesta on säädetty työsopimuslain (55/2001) 6. luvun 7 §:ssä. Sen mukaan:
 • työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyynnöstään saada työtodistus
 • työtodistuksessa on mainittava vähintään työsuhteen kestoaika ja työtehtävät
 • työntekijän erillisestä pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä tai vain toinen näistä
 • työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. "Koodeja", lisä- ja piilohuomautuksia tai muita merkintöjä ei saa tehdä

Työtodistuksen saamisoikeutta ja antamisvelvollisuutta on rajoitettu seuraavasti: 

 • työtodistusta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä
 • työtodistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä
 • jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa väliaikaisia työtodistuksia työsuhteen kestäessä.

Ohjeita työntekijälle

 • työnantajan on annettava työtodistus aina työntekijän pyynnöstä, ei muuten
 • epäselvissä tilanteissa työtodistuspyyntö on hyvä jättää työnantajalle kirjallisesti
 • työntekijä voi pyytää työtodistusta lomakkeella Asiakirjapyyntö työnantajalle (Word-tiedosto, 56 kt)
 • jos työnantaja ei anna työtodistusta työntekijän pyynnöstä huolimatta, asiassa voi ottaa yhteyttä oman alueensa työsuojeluviranomaiseen

Ohjeita työnantajalle

 • työtodistus tulee antaa viivytyksettä, yleensä noin viikon sisällä työntekijän pyynnöstä
 • ennen työtodistuksen kirjoittamista työntekijältä on syytä kysyä, mitä seikkoja hän haluaa työtodistuksessa mainittavan. Lyhyin mahdollinen työtodistus sisältää vain maininnan työntekijän työsuhteen kestoajasta ja työtehtävistä. Työsuhteen kesto kirjoitetaan työtodistukseen alkamis- ja päättymispäivämäärillä
 • vain työntekijän erillisestä pyynnöstä työtodistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä tai vain toinen näistä.
 • Työsuhteen päättymisen syyllä ei tarkoiteta nimenomaisia, yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Työtodistuksessa riittää maininta siitä kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt, esimerkiksi työsuhteen päättyminen työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tämä on kuitenkin syytä mainita, samoin jos työsuhde on päättynyt sovitun määräajan päättymisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.
 • jos työntekijä pyytää työtodistukseen kirjattavaksi työsuhteen päättymisen syyn, mutta ei arviota työtaidosta ja käytöksestä, työsuhteen päättymisen syytä ei saa kirjoittaa sillä tavalla, että se samalla sisältäisi arvion työntekijän työtaidosta tai käytöksestä.
 • työnantaja on velvollinen antamaan uuden korjatun työtodistuksen, jos hän on kirjoittanut työtodistukseen virheellisiä tietoja tai on maininnut siinä esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn tai arvion työtaidosta ja käytöksestä, vaikka työntekijä ei ole näitä pyytänyt. Sama velvollisuus syntyy, jos työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen sellaisia tietoja, joita siinä lain mukaan ei saa mainita. Työtodistuksessa ei saa mainita esimerkiksi sairauslomia tai pidettyjä perhevapaita
 • työntekijä voi pyytää työnantajalta myöhemminkin korjatun työtodistuksen, jossa on vain työsuhteen kesto ja työtehtävät, tai kadonneen tilalle uuden työtodistuksen

Työtodistusmallin voi tulostaa tästä linkistä (PDF-tiedosto, 62 kt).

Työtodistuksen antamatta jättämisestä seurauksena rangaistus

Työnantaja, joka rikkoo työtodistusta koskevia säännöksiä, voidaan tuomita työsopimuslakirikkomuksesta sakko-rangaistukseen (työsopimuslaki (55/2001) 13 luku 11 § 2. mom). Jos työntekijä on pyytänyt työtodistusta ja työnantaja
ei ole sitä hänelle antanut, työntekijä voi saattaa rikkomuksen työsuojeluviranomaisen tietoon. Jos työnantaja ei työsuojeluviranomaisen kehotuksestakaan anna työtodistusta, työsuojeluviranomainen voi velvoittaa antamaan sen sakon uhalla tai/ja ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten.


Viimeksi päivitetty: 05.03.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy