Työvuoroluettelo

 

Perusteet poikkeusluvalle

Jokaiselle työpaikalle on työaikalain 35§:n mukaan laadittava työvuoroluettelo. Jos työvuoroluettelon laatiminen on työn poikkeuksellisen epäsäännöllisyyden vuoksi erittäin vaikeaa, on sen laatimisesta mahdollisuus saada vapautus poikkeusluvalla. Tästä on säädetty 36 §:ssä, jonka mukaan aluehallintovirasto voi myöntää työvuoroluettelon laatimisesta vapautuksen osittain tai kokonaan.

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeuslupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella toimipaikka sijaitsee.

Hakemisessa käytetään lomaketta Hakemus vapautuksesta työaikalain (605/96) 35 §:n 1 momentin tarkoittaman työvuoroluettelon laatimisesta (pdf-tiedosto, 550 kt). Työntekijöiden edustajan lausunto on välttämätön.

Poikkeusluvan laajuus

Aluehallintovirasto tutkii kussakin yksittäistapauksessa missä laajuudessa vapautus on tarpeellista myöntää. Jos työvuoroluetteloa ei ole mahdollista laatia täydellisenä, voi kuitenkin olla mahdollista kirjata esimerkiksi työn alkamisajat ja lepoajat tai pelkästään viikoittaisen vapaa-ajankohdan sisältävät työvuoroluettelot.

Aluehallintovirastolla ei ole oikeutta myöntää vapautusta työajan tasoittumisjärjestelmän laatimisesta.

Poikkeusluvan jatkaminen

Lupa myönnetään määräajaksi. Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole muuttuneet olennaisesti, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 10 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia poikkeuslupajaoston myöntämän vapautuksen jatkamisesta. Jos asiasta ei synny sopimusta, työnantaja voi hakea normaalilla tavalla jatkoa poikkeuslupaan aluehallintovirastolta.
Takaisin

Viimeksi päivitetty: 02.01.2014
Tuotanto: Wysiwyg Oy