Yö- ja vuorotyö

Yötyö

Yötyöstä säädetään työaikalain 26 §:ssä. Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Yötyötä ei saa teettää vapaasti, se on sallittua ainoastaan työaikalain 26 §:ssä olevassa luettelossa mainituissa töissä tai tilanteissa. Luettelo on tyhjentävä, siinä on lueteltu kaikki tilanteet, joissa yötyötä voidaan teettää. Työehtosopimusten työajan sijoittamista koskevat määräykset voivat rajoittaa tai laajentaa niiden tilanteiden luetteloa, joissa yötyön teettäminen on sallittua. Yötyön teettäminen ei edellytä työntekijän suostumusta kuin erikseen mainituissa tilanteissa kuten esim. kylvö- ja sadonkorjuutyöt, välittömästi  kotieläinten poikimiseen ja sairaudenhoitoon liittyvät työt sekä eräin osin työt leipomossa. Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

Yötyöpoikkeuslupa

Työaikalain 26 §:n luettelon kohdassa 14 on annettu aluehallintovirastolle oikeus antaa lupa määräämillään ehdoilla työnantajalle teettää yötyötä työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat.

Poikkeuslupaa voi hakea esim. tilanteissa, joissa työntekijän työaika sijoittuu vain ajoittain tai vähäiseltä osin yöaikaan, eikä työ ole edellä mainitussa luettelossa.

Yötyöpoikkeuslupaa haetaan sen siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Hakemuksen voi tehdä yötyöpoikkeuslupahakemus-lomakkeella (pdf-tiedosto 75 kt).

Vuorotyö

Vuorotyö on määritelty työaikalain 27 §:ssä. Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muututtava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Vuorojen katsotaan vaihtuvan säännöllisesti, kun vuoro jatkuu enintään yhden tunnin yhdessä työhön sijalle tulleen vuoron kanssa tai kun vuorojen väliin jää enintään yhden tunnin aika.

Yleensä vuorotyössä työvuorot seuraavat toisiaan, mutta laki antaa myös mahdollisuuden enintään tunnin päällekkäisyyteen tai väliaikaan. Vuoroja ei tarvitse olla kaikkina viikonpäivinä samaa määrää eikä vuorojen pidä päivittäin alkaa samaan kellonaikaan. Töiden tulee kaikissa vuoroissa olla samanlaista ja työntekijän on tehtävä eri vuoroja. Vuorojen vaihtumisen tulee olla ennalta sovittu, työntekijöiden on tiedettävä ennakolta, kuinka pitkän aikaa kutakin vuoroa tehdään.

Vuorotyöpoikkeuslupa

Aluehallintovirasto voi myöntää luvan poiketa siitä, mitä edellä olevat rajoitukset asettavat vuorotyölle. Se voi siten periaatteessa sallia esimerkiksi väljemmän määritelmän työvuorojen vaihtumiselle tai hyväksyä vuorotyöksi työaikajärjestelyn, jossa vuorot eivät muutu joidenkin työntekijöiden osalta lainkaan tai eivät ainakaan ennakolta sovituin ajanjaksoin.

Vuorotyöpoikkeuslupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti ja siihen tulee liittää työntekijöiden edustajan lausunto.


Viimeksi päivitetty: 19.08.2013
Tuotanto: Wysiwyg Oy