Lomakkeet

Työsuojeluviranomaisen lomakkeet on koottu tälle sivulle aakkosjärjestykseen. Lupa- ja ilmoitusmenettelyihin liittyvien lomakkeiden lisäksi sivulta löytyvät mm. asiakirjapohjat työsopimuksen ja työtodistuksen laatimiseksi työpaikalla.

Lomakkeet ovat pääasiassa pdf- tai Word-tiedostoja. Osa niistä sijaitsee suomi.fi:n Asioi verkossa -sivustolla, jossa on keskitetysti saatavilla julkisen hallinnon lomakkeita.

A

ASA-lomake, altistuneet työntekijät (yrityssuomi.fi)

ASA-lomake, tupakansavu (yrityssuomi.fi)

Asa-lomake, yleinen (yrityssuomi.fi)

ASA-lomake, ympäristön tupakansavulle altistuneet työntekijät (yrityssuomi.fi)

Asbestipurkutyöhön pätevä henkilö: rekisteröintipyyntö lupaviranomaiselle (pdf)

Asbestipurkutyölupahakemus (pdf), Ohje asbestipurkutyöluvan hakemiseksi (pdf)

Asbestipurkutyöluparekisteri: suostumus yhteystietojen julkaisemiseen julkisessa tietopalvelussa (docx)

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf)

Asiakirjapyyntö työnantajalle (pdf)

E

Elmeri+ havaintolomake ja havainnointiohje (pdf)

H

Hakemus vapautuksesta laissa suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta (209/2015) 2 §:ssä tarkoitetusta turvaamisvelvoitteesta (pdf)

Hakemus vapautuksesta työvuoroluettelon laatimisesta (pdf)

Halmeri itsearviontilomake/laaja (doc)

Halmeri itsearviontilomake (suppea versio) (doc)

Halmeri tarkastuksen ohje (pdf)

Hätätyön ilmoituslomake (pdf)

I

Ilmoitus 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (pdf)

Ilmoitus panostajakoulutuksen järjestämisestä (pdf)

Ilmoitus todetusta ammattitaudista / Ilmoitus työstä johtuneesta muusta sairaalloisesta tilasta (suomi.fi)

Ilmoitus työnantajalle häirintäasiassa (doc)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (pdf)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä 200 päivää jatkuneen lomautuksen jälkeen (pdf)

K

Käsin tehtävän nostotyön arviointi (pdf)

Kemiallisten riskien arviointi työpaikalla -toimintamalli (pdf)

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi (VNa 715/2001) (doc)

L

Lomautusilmoitus/-todistus (pdf)

Luettelo ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista (doc)

M

MVR -mittari (pdf)

P

Palkkalaskelma (pdf)

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen aikana (doc)

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen päättymisen jälkeen (doc)

Panostajan pätevyyskirjan hakeminen tai uusiminen (pdf) -  Ohje hakemiseksi (pdf) ja uusimiseksi (pdf)

Perhevapaiden haku ja ilmoitukset (doc)

Poikkeuslupa vuorotyöhön (pdf)

Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistuminen kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin (pdf)

R

Rakennustyön ennakkoilmoitus (pdf)

S

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (doc)

T

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus henkilön sopivuudesta panostajan työhön (pdf)

TR-mittari 2010 (pdf)

Työajan seuranta (pdf)

Työsopimus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi (pdf) - viroksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi (suomi.fi)

Työsopimus ulkomaantyöhön (suomi.fi)

Työsuhdeasian valvontapyyntö (pdf)

Työsuojelun toimintaohjelma (pdf)

Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (pdf)

Työtodistus, sisältää arvioinnin (pdf)

Työtodistus, ei sisällä arviointia (pdf)

U

Ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste (doc)

V

Valmeri-kysely (pdf) Valmeri-kyselyn käyttöohjeet (pdf)

Varoitus (pdf)

Vuosilomapalkkalaskelma / Vuosilomakorvauslaskelma (pdf)

Y

Yötyölupahakemus (pdf)