Lomakkeet

Työsuojeluviranomaisen lomakkeet on koottu tälle sivulle aakkosjärjestykseen. Lupa- ja ilmoitusmenettelyihin liittyvien lomakkeiden lisäksi sivulta löytyvät mm. asiakirjapohjat työsopimuksen ja työtodistuksen laatimiseksi työpaikalla.

Lomakkeet ovat pääasiassa pdf- tai Word-tiedostoja. Osa niistä sijaitsee suomi.fi:n Asioi verkossa -sivustolla, jossa on keskitetysti saatavilla julkisen hallinnon lomakkeita.

A

ASA-lomake, altistuneet työntekijät (doc) Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (pdf)

ASA-lomake (yleinen) (doc) Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (pdf)

ASA-lomake, ympäristön tupakansavulle altistuneet (yleinen) (doc)

ASA-lomake, ympäristön tupakansavulle altistuneet työntekijät (doc)

Asbestipurkutyöhön pätevä henkilö: rekisteröintipyyntö lupaviranomaiselle (pdf)

Asbestipurkutyölupahakemus (pdf), Ohje asbestipurkutyöluvan hakemiseksi (pdf)

Asbestipurkutyöluparekisteri: suostumus yhteystietojen julkaisemiseen julkisessa tietopalvelussa (docx)

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf)

Asiakirjapyyntö työnantajalle (pdf)

E

Elmeri+ havaintolomake ja havainnointiohje (pdf)

H

Hakemus vapautuksesta laissa suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta (209/2015) 2 §:ssä tarkoitetusta turvaamisvelvoitteesta (pdf)

Hakemus vapautuksesta työvuoroluettelon laatimisesta (pdf)

Halmeri itsearviontilomake/laaja (doc)

Halmeri itsearviontilomake (suppea versio) (doc)

Halmeri tarkastuksen ohje (pdf)

Hätätyön ilmoituslomake (pdf)

I

Ilmoitus 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (pdf)

Ilmoitus panostajakoulutuksen järjestämisestä (pdf)

Ilmoitus todetusta ammattitaudista / Ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta (pdf)

Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä (pdf)

Ilmoitus työnantajalle työssä kuormittumisesta (pdf)

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (verkkolomake)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (pdf)

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä 200 päivää jatkuneen lomautuksen jälkeen (pdf)

K

Käsin tehtävän nostotyön arviointi (pdf)

Kemiallisten riskien arviointi työpaikalla -toimintamalli (pdf)

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi (VNa 715/2001) (doc)

L

Lomautusilmoitus/-todistus (pdf)

Luettelo ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista (doc)

Lupahakemus työmaakohtaiseen nosturin kuljettamiseen (pdf)

M

MVR -mittari (pdf)

P

Palkkalaskelma (pdf)

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen aikana (doc)

Palkkasaatavailmoitus - työsuhteen päättymisen jälkeen (doc)

Panostajan pätevyyskirjan hakeminen tai uusiminen (pdf) -  Ohje hakemiseksi (pdf) ja uusimiseksi (pdf)

Perhevapaiden haku ja ilmoitukset (doc)

Poikkeuslupa vuorotyöhön (pdf)

Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistuminen kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin (pdf)

R

Rakennustyön ennakkoilmoitus (pdf)

S

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (doc)

T

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus henkilön sopivuudesta panostajan työhön (pdf)

TR-mittari 2010 (pdf)

Työajan seuranta (pdf)

Työsopimus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi (pdf)

Työsopimus ulkomaantyöhön suomeksi, ruotsiksi, englanniksi (pdf)

Työsuhdeasian valvontapyyntö (pdf)

Työsuojelun toimintaohjelma (pdf)

Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle (pdf)

Työtodistus, sisältää arvioinnin (pdf)

Työtodistus, ei sisällä arviointia (pdf)

U

Ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste (doc)

V

Valmeri-kysely (pdf) Valmeri-kyselyn käyttöohjeet (pdf)

Varoitus (pdf)

Vuosilomapalkkalaskelma / Vuosilomakorvauslaskelma (pdf)

Y

Yötyölupahakemus (pdf)