Näyttelyn sisältö

Työsuojelunäyttelyssä kävijä voi halutessaan tutustua koko näyttelyn sisältöön tai valita vain joitakin toimialoja esittelevät osastot. Ryhmille näyttelyyn tutustumien tapahtuu opastettuna ja on maksuton.

Istumatyön ergonomia

ToimistopöytäOsastolla esitellään kaluste-, laite-, valaistus- ja informaatioergonomiaa sekä toimistotyyppisessä työssä väkivaltaisen asiakkaan kohtaamiseen varautumista. Esillä on eri valmistajien työpöytiä sekä työtuoleja. Laitteiden osalta on esillä erilaisia ergonomisia näppäin-, hiiri- ja näyttösovelluksia. Kaikki kalusteet ja laitteet ovat kävijöiden kokeiltavana.

Toimistovalaistus on nähtävänä esimerkein. Esittelyssä on erityisesti epäsuora yleisvalaistus ja erilaiset työpistevalot eri valmistajilta.

Informaatioergonomian osalta esillä on lähinnä työnäkemiseen liittyvää testausta ja kävijä voi testata näkönsä myös erityisellä näköseulalla. Kuvatauluissa käsitellään istumatyön ergonomiaa ja näyttöpäätetyöhön liittyvää työnäkemistä sekä valaistusta.

Osastolla on esillä myös kaupan kassapöytäratkaisu, jossa kävijä voi tutustua kassatyön ergonomiaan. Samalla esitellään fyysisen väkivallan uhkaan varautumista palvelualoilla.

Henkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Osastolla esitellään kuvatauluin stressin hallintaa, työn kuormitusta, henkistä hyvinvointia vahvistavia tekijöitä ja hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä.

Rakennustyön turvallisuus

Rakennustyö esillä työsuojelunäyttelyssäRakentaminen on tilastojen valossa yksi vaarallisimpia työaloja. Tapaturmataajuus on noin 60 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, kun vastaava luku teollisuudessa on noin 30. Työn fyysinen kuormittavuus, hankalat työasennot sekä jatkuvasti muuttuva työympäristö yhdessä muuttuvien sääolosuhteiden kanssa lisäävät tapaturmariskiä. Vakavia työtapaturmia sattuu paljon ja ne syntyvät yleensä putoamisen tai tikastyöskentelyn seurauksena. Yleisiä tapaturmanaiheuttajia ovat kaatumiset, kompastumiset ja esineisiin satuttamiset. Kiire puolestaan kuormittaa henkisesti.

Rakentamisen turvallisuutta käsittelevällä osastolla keskitytäänkin erityisesti putoamissuojauksen ja turvallisen tikastyöskentelyn esittelyyn. Nähtävänä on esimerkkejä henkilön putoamissuojauksesta ja turvakaiteista sekä työpukkeja, tikkaita, turvakisko ja suojaverkko. Esillä on myös työssä tarvittavia henkilönsuojaimia.

Henkilönsuojaimet

Työstä tai työmenetelmistä aiheutuvat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaarat ovat usein vaikeita poistaa. Hyvilläkään teknisillä ratkaisuilla tai työn organisoinnilla ei saada poistetuksi kaikkia työympäristön terveyshaittoja. Työ ei kuitenkaan saa aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaraa. Jos riski terveyden menettämiseen on olemassa, työnantajan on hankittava työntekijän käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Oikean suojaimen valinta on tärkeää ja se tehdään työpaikalla suoritetun arvioinnin perusteella. Arviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa, esimerkiksi työterveyshuoltoa. Oikean valinnan lisäksi tärkeätä on suojaimen oikea käyttö ja sen kunnosta huolehtiminen.

Maa- ja metsätalouden työturvallisuus

Maatalous on koko EU:n alueella, myös Suomessa, terveys- ja tapaturmariskien suhteen yksi vaarallisimmista toimialoista. Ammattitaudeista noin 10 % syntyy maatalouden parissa, vaikka maataloudessa työskentelee vain 4 % työllisistä. Yleisiä ovat työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä astma, nuha ja homepölykeuhkosairaus (allerginen alveoliitti). Myös tapaturmia sattuu suhteessa paljon.

Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena kasvanut työmäärä on lisännyt työn henkistä kuormittavuutta. Tällä hetkellä työssä jaksaminen on maataloudessakin merkittävä työterveysongelma.

Maatilan pienoismalliViime vuosikymmeninä metsäala on muuttunut perinteisistä toimialoista kenties eniten. Puunkorjuu on koneellistunut ja yrittäjien vastuu lisääntynyt. Kun työn tekeminen muuttuu, muuttuvat myös alan terveys- ja turvallisuusriskit. Työn henkinen kuormittavuus on lisääntynyt varsinkin hakkuukoneen ohjaamossa ja yrittäjillä. Metsätyön perusvaarat on syytä tietää kaikkien, jotka tekevät metsätöitä joko ammattinaan tai vapaa-aikanaan.

Työsuojelunäyttelyssä maa- ja metsätalouden työturvallisuus on esitelty pienoismallissa. Mallin avulla voi tutustua maa- ja metsätalouden työturvallisuusriskeihin ja myös niiden turvallisiin ratkaisuihin.

Hoito- ja hoiva-alan ergonomia

Hoito- ja hoiva-alan töissä työperäiset tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat edelleen eniten poissaoloja. Perinteinen hoitotyö on fyysisesti raskasta ja työasennot ovat usein ongelmallisia. Myös työympäristö saattaa aiheuttaa ongelmia. Työn keventämiseksi on kehitetty erilaisia apuvälineitä.

Hoitoala esillä työsuojelunäyttelyssä

Esillä on potilassiirtoja helpottavia pienapuvälineitä, joiden käyttöön on mahdollista saada opastusta.

Fyysinen väkivalta ja sen uhka on jatkuvasti lisääntynyt hoito- ja hoiva-alalla ja siihen varautuminen on tärkeä osa työntekijän turvallisuutta. Toimiva henkilöturvajärjestelmä lisää merkittävästi työntekijän turvallisuutta. Osastolla on esillä henkilöturvajärjestelmä, millä voidaan hälyttää nopeasti ja huomaamatta apua vaaratilanteessa.

Esillä ovat myös hoitotyössä tarvittavat henkilönsuojaimet sekä työvaatetus.

Ravintola työympäristönä

Ravintola on haasteellinen työpaikka työntekijän terveyden ja turvallisuuden kannalta. Liikkuminen, kantaminen ja nostaminen hankalissa työasennoissa aiheuttavat fyysistä kuormittumista. Fysikaaliset haittatekijät, kuten melu ja valaistus, aiheuttavat kuormittumista työssä. Määräyksistä huolimatta suuri osa musiikkiravintoloissa työskentelevästä salihenkilöstöstä altistuu voimakkaalle melulle. Melulle altistuminen aiheuttaa kuuloriskin lisäksi mm. stressin lisääntymistä ja unettomuutta. Voimakkaat valomäärien vaihtelut lisäävät tapaturmariskiä. Vilkkuvat ja pyörivät valoefektit voivat laukaista päänsärkyä ja jopa sairauskohtauksen. Työ on myös henkisesti kuormittavaa.

Näyttelyn ravintola-osastolla on aito ravintolaympäristö. Esillä on työn fyysinen kuormittavuus, musiikkimelu, melutasoa näyttävä mittari ja meluannosmittari. Nähtävänä on myös musiikkiravintoloissa usein käytössä olevat valaistus- ja savuefektit. Osastolla on ratkaisumalleja näiden ongelmien hallintaan saamiseksi. Esillä ovat myös ravintoloissa työskentelevien henkilöstöryhmien työ- ja suojavaatetus sekä henkilönsuojaimet.

Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden aiheuttanut kone

Muuta

Valtakunnalliset työelämän kehittämisohjelmat ja työsuojeluhallinnon keskeiset kampanjat ja hankkeet ovat esillä kuvatauluin. Myös niihin liittyvää materiaalia ja muuta informaatiota on saatavana.

Myös Lapuan patruunatehtaan lataamon suuronnettomuuden vuonna 1976 aiheuttanut kone on näyttelyssä nähtävänä.