Arviointi

Biologisille tekijöille altistutaan erilaisissa työympäristöissä.

Jos toimintaan voi liittyä altistumista biologisille tekijöille, on työnantajan määritettävä työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto. Näin voidaan arvioida työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuva riski ja päättää tarvittavista toimista.

Arvioinnissa otetaan huomioon

  • työpaikalla esiintyvien biologisten tekijöiden vaaraluokka
  • viranomaissuositukset työntekijöiden suojelusta
  • tiedot biologisten tekijöiden aiheuttamista työperäisistä sairauksista yleisesti ja kyseisellä työpaikalla erityisesti.

Arviointi on uusittava säännöllisesti ja aina, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille.

Työilmassa esiintyville biologisille altisteille ei ole vahvistettu terveydelle haitallisia raja-arvoja. Riskinarvioinniksi ei siis riitä pelkästään altistepitoisuuksien mittaaminen.

Keskeistä työnantajan tekemässä arvioinnissa on todeta

  • mitä biologisia altisteita työpaikalla esiintyy
  • mitkä ovat niiden vaaraluokat
  • missä työvaiheissa työntekijät altistuvat biologisille tekijöille
  • ketkä altistuvat niille
  • minkä verran työntekijät altistuvat.

Lisäksi työnantajan on arvioinnin perusteella ryhdyttävä toimiin vaarojen vähentämiseksi.

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on tarvittaessa käytettävä työterveyshuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta terveyden vaarojen ja haittojen selvittämisessä.