Erityisvelvoitteet

Työpaikalla jokaisen pitää olla tietoinen työhön liittyvien biologisten tekijöiden vaaroista ja turvallisista työmenetelmistä.

Altistuneiden työntekijöiden luettelo

Työnantajan on pidettävä luetteloa vaaraluokkiin III ja IV kuuluville biologisille tekijöille altistuvista työntekijöistä.

Luettelosta on käytävä ilmi

  • tehdyn työn laatu
  • biologinen tekijä
  • tiedot altistumisesta
  • tiedot onnettomuuksista
  • tiedot vaaratilanteista.

Luetteloa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta altistumisen jälkeen. Päätöksessä erikseen määritellyissä tapauksissa luetteloa on kuitenkin säilytettävä 40 vuotta viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen.

Ilmoitukset

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään II, III tai IV -ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Ilmoitus sisältää

  • yrityksen tai laitoksen nimen ja osoitteen
  • työsuojelusta vastaavan henkilön nimen ja pätevyyden
  • vaaran arvioinnin tulokset
  • biologisten tekijöiden lajit
  • suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimet.

Jos laboratorio harjoittaa ryhmään IV kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelua, siltä vaaditaan ainoastaan alkuilmoitus aikomuksestaan käyttää biologisia tekijöitä.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan vaaran tai sairauden.