Tillbaka till föregående sida

Många faror förblir oidentifierade på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården

Många faror förblir oidentifierade på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården

5.2.2016 – Södra Finland

Många av de privata arbetsgivarna inom social- och hälsovårdsbranschen har inte utrett riskerna i arbetet tillräckligt systematiskt. Det här visar arbetarskyddsinspektionerna som regionförvaltningsverket i Södra Finland har genomfört. 

Under 2012–2015 förrättade arbetarskyddsinspektörerna närmare 600 inspektioner på privata arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen i Södra Finland. En stor del av inspektionerna gällde socialvårdens anstaltstjänster, som t.ex. anstaltstjänster för äldre, handikappade och barn. En femtedel av tillsynsobjekten var stora företag med riksomfattande verksamhet.

På upp till 23 procent av de inspekterade arbetsplatserna hade det inte gjorts en omfattande utredning av riskerna. Av den här orsaken hade många riskkällor förblivit oupptäckta. T.ex. problem med inomhusluften på arbetsplatsen, tunga lyft utan hjälpmedel, olycksrisker till följd av nålstick och fall eller bristfällig användning av kemikalier i arbetet beaktades inte.

”Även mindre synliga eller mera sällan förekommande riskfaktorer kan äventyra arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga”, betonar överinspektör Tuula Uurala Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På arbetarskyddsförvaltningens webbplats ges närmare information om arbetsgivarens skyldigheter när det gäller att utreda riskerna i arbetet. På Arbetarskyddscentralens webbplats finns anvisningar och färdiga blanketter som arbetsplatserna kan använda i utredningen av riskerna i arbetet.

Psykosocial belastning känner man bra igen inom branschen

Tillsynen visade att man vid företag inom social- och hälsovårdsbranschen numera känner bra till vissa risker och skadefaktorer som arbetet för med sig. Särskilt den psykosociala belastningen, trakasserier och hot om våld identifieras på nästan alla arbetsplatser där de förekommer. Åtgärderna för att hantera belastningen räckte emellertid inte alltid till, och i sådana fall meddelade arbetarskyddsinspektörerna anvisningar på många arbetsplatser. Myndighetsstyrning behövdes också när arbetsgivarna inte tillräckligt väl hade följt upp hur de vidtagna åtgärderna påverkade belastningen.

Utgående från observationerna under inspektionerna verkar den psykosociala belastningen som arbetstagarna upplevde ha ökat under fyra år. Arbetstagarna upplevde att särskilt brådskan och avbrotten i arbetet har ökat. Många kände att de inte hinner utföra arbetet väl och tryggt. Arbetstagarna upplevde också etisk belastning över att de inte kan utföra sitt arbete tillräckligt bra. Många upplevde hotet om våld som belastande.

Närmare information:
Överinspektör Tuula Uurala
tfn. 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.