Farligt arbete

Arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Alla arbeten får inte utföras av unga arbetstagare

Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. Vissa andra arbeten får inte utföras av unga.

Under 16 år gamla personer får inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovården vid bedömningen av hälsorisker som arbetet och arbetsförhållandena utsätter den unga arbetstagaren för i skadliga och farliga arbeten.

Arbeten vars utförande har begränsats för unga fastställs i förordningen

I statsrådets förordning föreskrivs om de förutsättningar under vilka unga, under 18 år gamla personer kan utföra arbeten som klassificerats som särskilt skadliga eller farliga arbeten för unga arbetstagare. I förordningen räknas också upp de särskilt skadliga arbeten som under 18 år gamla personer överhuvudtaget inte får utföra. De arbeten som har klassificerats som farliga för unga räknas i sin tur upp i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

En ung arbetstagare ska alltid introduceras i särskilt skadliga och farliga arbeten enligt förordningen.

Särskilt skadliga arbeten

En ung arbetstagare får utföra särskilt skadligt arbete som nämns i statsrådets förordning endast om han eller hon har en yrkesinriktad grundexamen eller deltar i yrkesutbildning och arbetet utförs under en lärares ledning och tillsyn. Dessutom kan en ung arbetstagare under vissa förutsättningar utföra vissa särskilt skadliga arbeten.

Arbeten som klassificerats som särskilt farliga för unga arbetstagare är

 1. arbete där det med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet förekommer oskälig påfrestning, betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet, betydande ekonomiskt ansvar eller särskilda faror som unga inte förmår identifiera eller undvika
 2. ensamarbete, om detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld
 3. vård av och omsorg om psykiatriska patienter och psykiskt eller socialt störda personer
 4. hantering och transport av avlidna
 5. slakt
 6. dykningsarbete
 7. arbete som medför skadlig exponering för giftiga ämnen eller ämnen som framkallar cancer, som kan orsaka ärftliga genetiska skador eller fosterskador eller som annars kan ha bestående inverkan på en människas hälsa
 8. hantering av brand- och explosionsfarliga ämnen och mycket lättantändliga vätskor under uppenbart farliga förhållanden
 9. arbete som medför exponering för skadlig strålning.

En unga arbetstagare får utföra särskilt skadligt arbete endast om han eller hon

 • har yrkesinriktad grundexamen
 • deltar i yrkesutbildning och arbetet utförs under en lärares ledning och tillsyn
 • utför arbete på arbetsplatsen som avses i punkt 3–5 och som anknyter till yrkesstudier eller läroavtalsutbildning och om en kompetent person fortlöpande övervakar arbetet (en utredning om ordnandet av övervakningen och nödvändig introduktion ska bifogas till avtalet mellan arbetsgivaren och anordnaren av utbildningen samt sändas till kännedom för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket). 
Betydelsen av en god introduktion framhävs i farligt arbete.

Farligt arbete

Farligt arbete får utföras av 16 år fyllda unga arbetstagare, om arbetsgivaren har sörjt för handledningen och instruktionen. Arbetsgivaren ska se till att den utrustning, de ämnen eller de arbetsförhållanden som den unga arbetstagaren kommer i kontakt med i arbetet inte medför särskild risk för olycksfall eller hälsan för den unga eller andra.

Dessutom får en ung person i högstadieåldern utföra farligt arbete som är nödvändigt med tanke på utbildningen om arbetet utförs under lärarens ledning och omedelbara tillsyn. Arbetet ska kunna utföras säkert. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att arbetsredskapen och skyddsutrustningen passar den unga arbetstagaren och är säkra att använda.

Enligt förordningen anses följande faktorer vara farliga för unga arbetstagare:

 1. Mekaniska riskfaktorer

Vissa arbetsredskap kan medföra risk för att arbetstagaren skär sig eller kommer i kläm.

 1. Kemiska riskfaktorer

Vissa ämnen och preparat kan medföra kemiska risker.

 1. Fysikaliska riskfaktorer

Fysikaliska risker kan anknyta till buller, vibrerande arbetsmaskiner, kyla eller hetta och särskilt högt eller lågt lufttryck.

 1. Elektriska riskfaktorer

Särskild elektrisk risk kan föreligga vid spänningsarbete och vid arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar och vid service och reparation av starkströmsapparater och hissar.

 1. Fysisk överansträngning

Fysisk överansträngning kan förekomma i anslutning till lyft av tunga laster samt annat ensidigt belastande arbete.

 1. Biologiska riskfaktorer

Särskild risk kan föreligga i anslutning till vissa biologiska agenser.

 1. Vissa arbeten (i förteckningen över exempel uppräknas andra farliga arbetsuppgifter).

En detaljerad förteckning finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Förhandsanmälan om farligt arbete till regionförvaltningsverket och den läropliktigas vårdnadshavare

Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren göra en förhandsanmälan. Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Arbete som den unga utför inom yrkesutbildningen och under övervakning av en lärare ska inte anmälas. Inte heller arbete som den unga redan har en grundläggande yrkesexamen för anmäls.

Om det farliga arbetet utförs i anslutning till utbildningen, t.ex. under en period för inlärning i arbetet, är det den som ordnar yrkesutbildningen tillsammans med arbetsgivaren som är anmälningsskyldiga. Den som ordnar en grundutbildning behöver emellertid inte göra den här förhandsanmälan.

Anmälan till myndigheten ska kompletteras om det sker väsentliga förändringar i förhållandena med tanke på säkerheten. Dessutom ska arbetsgivaren på förhand meddela vårdnadshavaren till en läropliktig ung arbetstagare om att farligt arbete kommer att utföras och grunderna för det.

Anmälan

Blankett: Anmälan om anlitande av  unga arbetstagare mellan 16 och 17 år för farligt arbete

Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Kontaktinformation

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att på villkor som de fastställer bevilja lov att avvika från bestämmelserna om arbete som är särskilt farligt och skadligt för unga arbetstagare. Handläggningen av ansökningar om undantagstillstånd har samordnats för hela landets del till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland.