AVI logo

Anmälan om utstationering av arbetstagare

OBS! Anmälningsskyldigheten gäller från och med 1.9.2017.

Det utstationerande företaget har skyldighet att innan arbetet inleds meddela uppgifterna som anges i 7 § i lagen om utstationering av arbetstagare.

Med hjälp av den bifogade blanketten meddelar du arbetarskyddsmyndigheten de uppgifter som behövs om utstationeringen av arbetstagare i Finland. Om det sker väsentliga ändringar i uppgifterna är förutsättningen för att arbetet ska kunna fortsätta i Finland att det utstationerande företaget omedelbart gör en kompletterande anmälan. När det gäller arbete inom byggbranschen ska förhandsanmälan och en eventuell kompletterande anmälan till den lämnas förutom till arbetarskyddsmyndigheten även till byggherren och huvudentreprenören. Detta är förutsättning för att arbetet ska kunna utföras.

Uppgifterna försedda med asterisk (*) är obligatoriska.

Utstationerande företag

Beställare

Arbete i Finland

Om du besvarar frågan med ja ska du lämna tilläggsuppgifter för arbete i anslutning till byggverksamhet. Med byggverksamhet avses uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad eller rivning av konstruktioner, inklusive schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av färdiga delar och inredning, installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll samt underhålls-, målnings-, rengörings- och saneringsarbeten.

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.