Avlöning

OBS! Anvisningar om hur den gamla lagen tillämpas hittar du här.

I Finland fastställs ingen minimilön i lagen. Följaktligen ska en utstationerad arbetstagare få minst den lön som har fastställts i ett allmänbindande kollektivavtal.

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas den lön som följer ett allmänbindande kollektivavtal.

Arbetsvillkoren för en utstationerad arbetstagare bestäms i enlighet med lagstiftningen i såväl det utstationerande landet som i Finland. Arbetsvillkoren i det utstationerande landet kan avvika från arbetsvillkoren i Finland. Syftet med lagen är att utstationerade arbetstagare är i jämlik ställning med arbetstagare i företag som verkar i Finland och ifråga om uthyrda arbetstagare särskilt hur minimilönen fastställs.

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas minst det vederlag som bestäms utifrån ett sådant allmänbindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Om branschen inte har något allmänbindande kollektivavtal eller någon annan överenskommelse eller praxis, ska en sedvanlig och skälig lön betalas till arbetstagaren. Den lön som arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om får inte väsentligt underskrider en lön som betraktas sedvanlig och skälig. Detta blir tillämpligt i situationer där man i avgångslandet kommit överens om lönen utan att känna till lönenivån i Finland.

Arbetsgivaren svarar för betalning av lön

Arbetsgivaren svarar för att lön betalas till till den utstationerade arbetstagaren. Uppdragsgivaren svarar inte för betalningen av lön till en utstationerad arbetstagare. Vid hyrning av arbetstagare är uppdragsgivaren emellertid skyldig att ge arbetsgivaren de uppgifter om de hyrda utstationerade arbetstagarna som arbetsgivaren behöver för att uppfylla sina skyldigheter.

När huvudentrepenören och byggherren inom byggbranschen har fått en anmälan om brister i lönebetalningen av den utstationerande arbetstagaren ska de

  • omedelbart lämna en begäran om utredning till den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare, dvs. till det utstationerande företaget och
  • lämna den utredning de får till arbetstagaren och på arbetstagarens begäran till arbetarskyddsmyndigheten.

Mer information: Lön

Kollektivavtal

Kolikko ja seteleitä

Arbetslagstiftningen skapar en grund för regleringen av arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetstagar- och arbetsgivarförbunden ingår tjänste- och kollektivavtal, i vilka parterna avtalar om villkoren för ett anställningsförhållande mer detaljerat än i den tillämpliga lagen. Allmänbindande kollektivavtal förpliktar även oorganiserade arbetsgivare, det vill säga sådana som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Ett arbetsavtalsvillkor, som står i strid med en bestämmelse i ett allmänbindande kollektivavtal, är ogiltigt.

Avtal som ingås lokalt innebär exempelvis att arbetsgivaren och arbetstagarna kan ingå ett avtal som binder vardera parten i fråga om villkor i anställningsförhållandet. Lokala avtal kan begränsas genom kollektivavtal och de rätta förfaringssätten ska alltid säkerställas innan ett avtal ingås.

Mer information: Kollektivavtal

Centrala centralorganisationer och fack- och arbetsgivarförbund

Sektors kollektivavtal kan hittas på union nättjänster.

Arbetstagare:

Industriförbunden:

Transportbranschens förbund:

Den privata servicebranschen:

Arbetsgivare: