Allmänt om ämnesområdet

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper.

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i flera arbetsmiljöer. De mest exponerade sektorerna är jordbruk, trädförädlingsindustrin, energiförsörjning, avfallshantering, metall- och livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvård samt laboratoriearbete. Exponeringen kan ske via andningsvägarna, munnen eller huden.  Exponeringen kan medföra hälsorisker.

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper för att man ska kunna bedöma och hantera dem. De åtgärder som statsrådets beslut förutsätter, såsom bekämpningsåtgärder, förhandsanmälan och hälsoundersökningar, avgörs enligt riskgrupp. Dessutom avgör riskgruppen hur förteckningen över exponerade arbetstagare bör upprättas.

Metoder för minskning av biologiska risker

Om verksamheten kan medföra exponering för biologiska agenser ska arbetsgivaren fastställa arten, graden och varaktigheten av arbetstagarnas exponering. På detta sätt kan man bedöma riskerna för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och fastställa de åtgärder som ska vidtas.

Om verksamhetens art tillåter ska arbetsgivaren undvika att använda ett skadligt biologiskt agens och byta ut det mot ett annat biologiskt agens som inte är farligt eller är mindre farligt för hälsan.

Utbildning och handledning av arbetstagare samt information om specialfall

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får information och instruktioner rörande

 •  biologiska agensers eventuella hälsorisker
 •  skyddsåtgärder för att förebygga exponering
 •  hygieniska krav
 •  användningen av skyddsutrustning och skyddskläder
 •  åtgärder som arbetstagarna ska vidta vid tillbud
 • förebyggande av tillbud

Arbetsgivaren ska tillhandahålla skriftliga instruktioner på arbetsplatsen och sätta upp anslag med instruktioner som åtminstone inkluderar det förfarande som ska iakttas i olycksfall eller tillbud. Dessutom ska det finnas instruktioner för hantering av ett biologiskt agens i den farligaste gruppen (grupp IV).

Förteckning över exponerade arbetstagare och anmälningar

Arbetsgivaren ska upprätta en förteckning över de arbetstagare som exponerats för de farligaste biologiska agenserna i grupp III och IV. Förteckningen ska bevaras minst 10 år och i särskilt fastställda fall i minst 40 år.

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp II, III eller IV används första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

Dessutom ska arbetsgivaren omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor.

 

Anvisningar för arbetstagaren

På arbetsplatsen ska varje person vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Om det förekommer biologiska riskagenser på din arbetsplats ska du iaktta arbetsgivarens instruktioner, råd och skyddsmetoder. Fråga om du är osäker eller inte vet!

Kom ihåg att informera din chef eller den som ansvarar för arbetarskyddet om varje olycksfall eller tillbud som anknyter till hantering av biologiska agenser.

Du har rätt att se uppgifterna om dig själv i arbetsgivarens förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser i grupp III och IV.

De arbetstagare som är exponerade för biologiska agenser ska ha tillgång till regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården. Se till att du blir undersökt regelbundet. Kontrollera också med företagshälsovården att du får de vacciner som behövs.

Om du är gravid och ditt arbete involverar kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar eller andra motsvarande omständigheter som äventyrar din eller fostrets hälsa ska arbetsgivaren sträva efter att ordna andra lämpliga uppgifter åt dig om riskfaktorn inte kan elimineras. Om andra arbetsuppgifter inte kan ordnas ska du reda ut din rätt till särskild moderskapsledighet.

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska eliminera det biologiska agenset om det är möjligt.

Eftersom biologiska agenser medför särskilda sjukdomsrisker är det nödvändigt att samarbeta med företagshälsovården för att till exempel skaffa de vacciner som behövs. Arbetsgivaren ska dessutom beakta gravida arbetstagare.

Arbetsgivarens åtgärder på arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för biologiska agenser:

 • ta reda på om arbetstagarna exponeras för biologiska agenser i arbetet
 • riskklassificera identifierade biologiska agenser
 • gör en anmälan i förväg till arbetarskyddsmyndigheten, när biologiska agenser i grupp II, III eller IV används första gången.
 • gör en riskbedömning av all verksamhet som kan medföra att arbetstagare exponeras för biologiska agenser (bevara bedömningen och motiveringarna)
 • planera och vidta åtgärder för att ersätta skadliga biologiska agenser som konstaterats i riskbedömningen eller för att minska riskerna (med beaktande av de biologiska agensernas riskklassificering)
 • informera och instruera arbetstagarna om de biologiska riskerna i arbetet och säkra arbetsmetoder
 • utarbeta instruktioner om information om särskilda fall för arbetstagarna (förfaranden åtminstone för olycksfall och tillbud samt hantering av biologiska agenser i grupp IV)
 • informera arbetstagarna om inträffade olycksfall och tillbud relaterade till biologiska agenser samt om de åtgärder som bör vidtas på grund av dem
 • informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor
 • upprätthåll en förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser i grupp III och IV
 • se till att företagshälsovården har aktuell information och att arbetstagarna deltar i hälsoundersökningar och blir vaccinerade
 • ta del av statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993).

Dessutom ska arbetsgivaren omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor.

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 40 § biologiska agenser

Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (921/2010)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

 • Bilaga: Biologiska faktorer och sjukdomar som anses ha ett påvisat sannolikt orsakssamband till dessa faktorer

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001)

Arbetsavtalslag  (55/2001)

 • 2 kap. 3 § flyttning av en gravid arbetstagare till andra uppgifter

Sjukförsäkringslag (1224/2004)

 • 9 kap. 4 § särskild moderskapspenning

Statsrådets förordning  om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004)

 • 1 kap. 1 § villkor för särskild moderskapspenning och förteckning över smittsamma sjukdomar som berättigar till särskild moderskapspenning

Sjukförsäkringsförordning (463/1963)

 • 2 kap. 11 a § villkor för särskild moderskapspenning

Statsrådets förordningom hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001)

 • hälsoundersökningar av arbetstagare som exponeras för biologiska agenser

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017)

Vokabulär

Biologiskt agens En mikroorganism, även genetiskt modifierad, cellodling eller en parasit i människan som kan orsaka inflammationer, allergier eller förgiftningssymptom.
Mikro-organism En cellulär eller annan mikrobiologisk struktur som kan föröka sig eller överföra sina gener.
Cellodling Odling av celler från flercelliga organismer i petrikärl.