Bedömning

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i olika arbetsmiljöer.

Om verksamheten kan medföra exponering för biologiska agenser ska arbetsgivaren fastställa arten, graden och varaktigheten av arbetstagarnas exponering. På detta sätt kan man bedöma riskerna för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och fastställa de åtgärder som ska vidtas.

Vid bedömningen beaktas

  • riskklassen för biologiska agenser som förekommer på arbetsplatsen
  • myndighetsrekommendationer för arbetarskydd
  • information om arbetsrelaterade sjukdomar som biologiska agenser kan orsaka allmänt och i synnerhet på arbetsplatsen.

Bedömningen ska göras på nytt regelbundet och alltid när det sker sådana förändringar i förhållandena som kan påverka arbetstagarnas exponering för biologiska agenser.

Inga gränsvärden har fastställts för hälsorisker relaterade till exponering via luften på arbetsplatsen. Det räcker alltså inte med att enbart mäta graden av exponering.

Det som är viktigt i arbetsgivarens bedömning är att konstatera

  • hurdan biologisk exponering som förekommer på arbetsplatsen
  • vilka deras riskklasser är
  • vilka de arbetsfaser är där arbetstagare exponeras för biologiska agenser
  • vilka som exponeras för dem
  • i vilken utsträckning arbetstagarna exponeras.

Dessutom ska arbetsgivaren utifrån bedömningen vidta åtgärder för att minska riskerna.

Enligt lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren vid behov anlita yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för att reda ut hälsorisker och -olägenheter.