Särskilda skyldigheter

På arbetsplatsen ska varje person vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Förteckning över exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren ska upprätta en förteckning över arbetstagare som exponeras för biologiska agenser i riskklass III och IV.

Av förteckningen ska framgå

  • arbetets karaktär
  • biologiskt agens
  • uppgifter om exponeringen
  • uppgifter om olycksfall
  • uppgifter om tillbud.

Förteckningen ska förvaras mist tio år från exponeringen. När det gäller de fall som fastställts separat i beslutet ska förteckningen dock förvaras 40 år från den senaste kända exponeringen.

Anmälningar

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp II, III eller IV används första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

Anmälan ska innehålla

  • företagets eller organisationens namn och adress
  • den arbetarskyddsansvariga personens namn och behörighet
  • resultaten av riskbedömningen
  • slag av biologiska agenser
  • planerade skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder.

Om ett laboratorium tillhandahåller diagnostiseringstjänster relaterade biologiska agenser i grupp IV, ska det endast lämna in en preliminär anmälan om avsikten att använda biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar eller risk för det hos människor.