Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 8 § Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
  • 10 § Utredning och bedömning av riskerna i arbetet
  • 11 § Särskilt skadliga arbeten
  • 12 § Planeringen av arbetsmiljön
  • 13 § Planeringen av arbetet
  • 34 § Arbetsplatsens belysning
  • 39 § Fysikaliska agenser och elsäkerhet

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001, ändrad 831/2005)

  • 4a § Hälsoundersökningar vid överskridande av insatsvärdena för agenser som medför särskild fara för ohälsa

Yrkessjukdomsförordning (1347/19888), 3 §