Uppdatering och förvaring av utredningarna

För att uppgifterna så väl som möjligt ska beskriva avtalspartens aktuella situation får de uppgifter, intyg och utredningar som beställaren skaffar inte vara äldre än tre månader. Beställaren ska förvara utredningarna i minst två år efter att det avtalsenliga arbetet har upphört.

Utredningarna ska förvaras i två år

När det gäller långvariga avtal som fortgår i över ett år ett år ska avtalsparten lämna utredningar om skattebetalning och pensionsförsäkring till beställaren med 12 månaders mellanrum.

Om beställaren ingår ett nytt avtal med avtalsparten innan det gått 12 månader från ingåendet av det tidigare avtalet och inhämtandet av utredningar är beställaren i regel inte utredningsskyldig. Beställaren ska dock alltid skaffa alla utredningar innan ett nytt avtal ingås om det finns skäl att misstänka att avtalspartens omständigheter har förändrats på ett sätt som kräver utredning.