Dataskyddsbeskrivning

Uppgifterna på arbetarskyddsförvaltningens responsblanketter för nättjänsten (respons på nättjänsten och enskilda sidor samt tipsblanketten för grå ekonomi) sparas om avsändaren vill ha svar på responsen.

Kombinerad registerbeskrivning och information om behandling av uppgifter

Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 §

 1. Registeransvarig
  Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd, PB 229, 90101 Uleåborg, växel 0295 017 500, e-post tyosuojelu.verkkopalvelu@avi.fi.
 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
  Nätverksspecialist Katariina Oranen
 3. Registrets namn
  Respons på arbetarskyddsförvaltningens nättjänst
 4. Syfte med behandling av personuppgifter
  Syftet med blanketterna är att ge användaren en möjlighet att ta kontakt och ge respons på nättjänsten. Responsgivarens kontaktuppgifter begärs på blanketterna för behandling av responsen, men blanketterna kan också inlämnas anonymt. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.
 5. Registrets datainnehåll
  De kontaktuppgifter som avsändaren angett (namn, e-post, telefonnummer) på blanketten och responsen sparas.
 6. Källor som i regel används för registret
  Avsändarna av respons har angett uppgifterna själva och gett sitt samtycke till dem. Uppgifter sparas endast i samband med sändning av nättjänstens responsblanketter.
 7. Uppgifter som i regel lämnas ut
  Enskilda meddelanden lämnas endast till de arbetstagare inom arbetarskyddsförvaltningen vars expertis behövs för att svara på responsen eller till vilka responsen har adresserats. Uppgifter lämnas till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet.
 8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
  Personuppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna.
 9. Dataskyddsprinciper
  Manuellt material: Respons i elektroniskt format skrivs ut endast om det är nödvändigt. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandlingen.
  Elektroniskt material: Rätten att läsa, sända och radera respons som kommit per e-post är begränsad endast till de arbetstagare som ansvarar för nättjänsten. Den registeransvariges datanät och -utrustning har skyddats med hjälp av normalt använda tekniska skyddsmetoder. Rätten att använda registret kräver personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas till de arbetstagare som ansvarar för nättjänsten. Den registeransvariges lokaler har passerkontroll.
 10. Rätt till insyn
  Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret, rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter och även i övrigt åberopa sina rättigheter enligt personuppgiftslagen. En skriftlig begäran om kontroll och rättelse av uppgifter ska adresseras till den person som ansvarar för registerärenden (se punkt 2).