Organisation

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet är vi självständiga och oavhängiga tillsynsmyndigheter och förrättar inspektioner såväl på eget initiativ som på begäran av kunder, dvs. arbetstagare och arbetsgivare.

De fem ansvarsområdena inom arbetarskyddet bildar en del av regionförvaltningsverket (RFV), men under direkt styrning av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Arbetarskyddsförvaltningens organisation

Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetarskyddsavdelningen

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning styr ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken, bereder och utvecklar arbetarskyddslagstiftningen och arbetarskyddspolitiken samt bedriver internationellt samarbete inom arbetarskyddsområdet.

Tillsynsenheten

 • bereder resultatmålen för arbetarskyddstillsynen
 • styr den regionala verksamheten inom arbetarskyddet
 • behandlar myndighetsbeslut i anslutning till produktkontroll. 

Lagstiftningsenheten

 • bereder författningarna som gäller arbetarskyddet
 • ger råd och följer upp verkställandet av författningarna
 • bereder utredningar som ska ges om tillämpningen av EU:s rättsakter
 • ger upplysningar i frågor som gäller kollektivavtalens allmänt bindande verkan.

Verksamhetspolitiska enheten

 • bedömer, följer upp och bereder strategier och de verksamhetspolitiska riktlinjerna inom arbetarskyddet
 • koordinerar utvecklingsverksamheten för välbefinnandet i arbetet
 • ansvarar för Europeiska arbetsmiljöbyråns uppdrag på nationell och EU-nivå
 • ansvarar för avdelningens interna stödfunktioner.

 

Regionförvaltningsverkens fem ansvarsområden för arbetarskyddet

Ansvarsområdena för arbetarskyddet ser till den regionala tillsynen och styrningen av arbetarskyddet. Det centrala målet är att främja och upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga och att förebygga olägenheter och risker som beror på arbetet. Genom tillsynen säkerställs också att arbetsplatserna följer arbetslivets spelregler.

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken har som uppgift att

 • ansvara för arbetarskyddstillsynen som utövas på kundernas och myndigheternas initiativ
 • utreda orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar och arbeta för att förebygga dem
 • genomföra produktkontroll
 • delta i utredningen av arbetsbrott.