Arbetarskyddsinspektion

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet förrättar vi inspektioner på arbetsplatser och andra tillsynsobjekt samt genomför andra åtgärder som förutsätts av lagstiftningen. Arbetarskyddsinspektionerna ingår i vårt tillsynsarbete genom vilket vi strävar efter att främja samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsskyddsfrågor så att vi exempelvis ger anvisningar om tillämpning av den lagstiftning som är föremål för tillsyn och därvid för fram god praxis för arbetarskyddssamarbetet.

Vid arbetarskyddsinspektionen ger vi en anvisning om en sak som konstateras lagstridig. En uppmaning ger vi om en sak som är lagstridig och som kan orsaka en fara eller en olägenhet som är större än ringa. Vi är även skyldiga att göra en polisanmälan, om det föreligger sannolika skäl att misstänka att ett brott har begåtts.