Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2016 förrättade vi drygt 28 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 62 000 anvisningar och ungefär 8 100 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav.

Under år 2016 blev vi sammanlagt närapå 38 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 800 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 390 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 410 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 476 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2016 allt som allt 868 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

4-6/2016

7-9/2016

10-12/2016 1-3/2017

Arbetsplatsinspektioner

       
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal

7 905

5 618

6 683 6 511
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal

642

444

687 609
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt

7 843

5 568

6 704 6 516
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar

1,397

1,409

1,422 1,464

Anvisningar och uppmaningar

       
 • Anvisningar

18 558

13 106

16 056 16 917
 • Uppmaningar

2 384

1 742

1 906 2 212

Tvångsmedel

       
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt

14

15

17 21

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

       
 • Undersökta olycksfall i arbetet

169

205

198 206
 • Undersökta yrkessjukdomar

12

10

16 10

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

98,2 %

96,9 %

96,9 % 98,4 %

Serviceförfrågningar

       
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor

4 000

3 773

3 887 4 051
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen

1 055

825

812 940
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor

1 132

872

1 194 1 217
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering

609

500

776 752
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner

492

443

474 490


Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi