Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2015 förrättade vi närapå 29 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 56 000 anvisningar och ungefär 8 300 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav.

Under år 2015 blev vi sammanlagt närapå 43 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 600 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 320 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 370 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 480 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2015 allt som allt 936 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

4-6/2015

7-9/2015

10-12/2015

1-3/2016

Arbetsplatsinspektioner

 

 

 

 

 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal

6 739

5 252

5 949

5 664

 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal

541

616

688

559

 • Antal inspekterade tillsynsobjekt

6 768

5 446

6 103

5 812

 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar

1,381

1,369

1,477

1,523

Anvisningar och uppmaningar

 

 

 

 

 • Anvisningar

14 355

11 533

13 083

14 816

 • Uppmaningar

2 050

1 771

2 049

2 074

Tvångsmedel

 

 

 

 

 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt

11

9

16

6

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

 

 

 

 

 • Undersökta olycksfall i arbetet

156

154

173

170

 • Undersökta yrkessjukdomar

14

12

12

4

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

97,6 %

97,3 %

97,7 %

97,6 %

Serviceförfrågningar, *⁾ telefontjänsten togs i bruk 1.2.2016

 

 

 

 

 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor

*⁾

*⁾

*⁾

2 701

 • Nationell telefonservice/Ärenden inom byggbranschen

*⁾

*⁾

*⁾

757

 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor

*⁾

*⁾

*⁾

871

 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering

*⁾

*⁾

*⁾

464

 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner

363

358

431

420


Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi