Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2016 förrättade vi drygt 28 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 62 000 anvisningar och ungefär 8 100 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav.

Under år 2016 blev vi sammanlagt närapå 38 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 800 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 390 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 410 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 476 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2016 allt som allt 868 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

10-12/2016 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017

Arbetsplatsinspektioner

       
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal
6 683 6 655 7 007 5 196
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal
687 622 594 576
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt
6 704 6 639 6 878 5 125
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar
1,422 1,460 1,377 1,298

Anvisningar och uppmaningar

       
 • Anvisningar
16 056 17 256 16 460 12 642
 • Uppmaningar
1 906 2 245 2 261 1 662

Tvångsmedel

       
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt
17 22 19 12

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

       
 • Undersökta olycksfall i arbetet
198 209 188 172
 • Undersökta yrkessjukdomar
16 12 9 6

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

96,9 % 98,0 % 97,9 % 97,9 %

Serviceförfrågningar

       
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor
3 887 4 051 3 928 3 904
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen
812 940 926 870
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor
1 194 1 217 1 084 916
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering
776 752 794 627
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner
474 496 495 412


Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi