Tillsynssiffror

Det finns sammanlagt ca 250 000 arbetsplatser över vilka vi utövar tillsyn. Vi strävar efter att inrikta inspektionerna så att tillsynen ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Ungefär hälften av inspektionerna utförs på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

År 2015 förrättade vi närapå 29 000 inspektioner på myndighets eller kundinitiativ. Vi var tvungna att ge drygt 56 000 anvisningar och ungefär 8 300 uppmaningar i syfte att se till att förhållandena på arbetsplatserna rättas till så att de motsvarar lagens krav.

Under år 2015 blev vi sammanlagt närapå 43 000 gånger kontaktade av kunder. Nästan hälften av kontakterna gällde anställningsförhållanden och resten till största delen arbetsförhållanden. Kontakterna ledde i 1 600 fall till arbetsplatsinspektioner.

Tvångsmedel var vi tvungna att använda ungefär 320 gånger. Tvångsmedel består av användningsförbud, olika förpliktande beslut och försummelseavgift för försummelse av beställarens ansvar.

Begäran om prövning för grova arbetarskyddsbrott lämnade vi till polisen i ca 370 fall. Till polisen och åklagarmyndigheten lämnades 480 utlåtanden. Dessutom undersökte vi år 2015 allt som allt 936 arbetsolycksfall.

Arbetarskyddsförvaltningens verksamhet i siffror

Av den bifogade tabellen framgår de för arbetarskyddstillsynen viktigaste siffrorna per kvartal. I tabellen har siffrorna för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid de olika regionförvaltningsverkena räknats samman.

 

Perioder

1-3/2016

4-6/2016

7-9/2016

10-12/2016

Arbetsplatsinspektioner

 

     
 • Inspektionen har förrättats genom besök på arbetsplatsen, antal

5 680

7 905

5 618

6 643
 • Inspektionen har förrättats på basis av handlingar, antal

561

642

444

668
 • Antal inspekterade tillsynsobjekt

5 821

7 843

5 568

6 656
 • Genomsnittlig tid för en inspektion på en arbetsplats, timmar

1,524

1,397

1,409

1,421

Anvisningar och uppmaningar

 

     
 • Anvisningar

14 862

18 558

13 106

15 929
 • Uppmaningar

2 077

2 384

1 742

1 902

Tvångsmedel

 

     
 • Användningsförbud som ansvarsområdet har fastställt

6

14

15

17

Undersökning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 

 

     
 • Undersökta olycksfall i arbetet

172

169

205

191
 • Undersökta yrkessjukdomar

5

12

10

10

Delgivning av inspektionsberättelse på arbetsplatsen inom högst 30 dagar  

97,5 %

98,2 %

96,9 %

97,1 %

Serviceförfrågningar

 

     
 • Nationell telefontjänst/anställningsfrågor

2 521 *

4 000

3 773

**
 • Nationell telefonservice/ärenden inom byggbranschen

714 *

1 055

825

**
 • Nationell telefonservice/arbetsmiljöfrågor

806 *

1 132

872

**
 • Nationell telefonservice/ fall av trakasserier och diskriminering

420 *

609

500

**
 • Inspektioner på begäran, antal inspektioner

421

492

443

467

*⁾ Telefontjänsten togs i bruk 1.2.2016
**) Information 10-12/2016 updateras senare
 

Närmare uppgifter om tabellen:
direktör Päivi Suorsa, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland,
tfn 0295 017 630, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi