Sisältöjulkaisija

null Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat pääsääntöisesti kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa

Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat pääsääntöisesti kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa

30.8.2019

Työsuojeluviranomainen valvoo työsopimuslain noudattamista työpaikoilla, silloin kun kysymys on työsopimussuhteisesta työstä. – Valtion tai kuntien virkamiesten palvelussuhteen ehdot eivät kuulu työsuojeluvalvonnan piiriin. Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat kunnallisia viranhaltijoita eikä työsuojeluviranomaisella ole asiassa toimivaltaa, kun toimitaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen puitteissa eli KVTES-kentässä, kertoo lakimies Aki Eriksson.

Eriksson työskentelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella, jonka valvottavaksi oli tullut ammatillisen koulutuksen opettajien kokema tasapuolisen kohtelun vastainen toiminta omalla työpaikallaan. Asia valvottiin asiakirjatarkastuksena niin, että selvitystä pyydettiin valvontapyynnön tekijältä ja työnantajalta.

– Tässä tapauksessa oli kysymys siitä, onko työnantaja kohdellut opettajia tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti, jotka ovat aiemmin olleet aikuiskoulutuksen opettajia ja joiden työehtoja on ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä yhdenmukaistettu suhteessa muuhun opettajistoon. Työntekijät kokivat, että vuosittaisten vapaajaksojen ja sitomattoman työajan osalta heitä ei olisi kohdeltu samalla tavoin kuin muita samaa työtä tekeviä. Asiaa valvonut tarkastaja sai asiassa osin vaillinaiset selvitykset osapuolilta ja niiden pohjalta päädyttiin ohjeistamaan työnantajaa selvittämään nämä erot ja toimimaan niiden poistamiseksi, täsmentää Aki Eriksson.

Tarkastusta tehdessään tarkastajalla oli ollut virheellinen tieto siitä, että kyse olisi ollut työsopimussuhteisesta työstä. Toimivallan puuttuessa työsuojeluviranomainen on peruuttanut tarkastuskertomuksen. – Tämän lisäksi työehtosopimuksen lainmukaisuus ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, vaan valvonnassa arvioidaan aina työnantajan toimintaa työpaikalla, lakimies Eriksson selventää.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että työnantaja on aina velvollinen huolehtimaan tasapuolisesta kohtelusta. Tämä velvollisuus on myös silloin, kun työnantaja järjestelee työtä työehtosopimuksen raameissa, omien tarpeidensa mukaan. – Merkityksellistä on, että työntekijöiden mahdollinen erilainen kohtelu perustuu työntekijöiden tehtäviin ja asemaan eikä esimerkiksi siihen, mitä työehtosopimusta työntekijän työhön on aiemmin sovellettu.

Työsuojeluviranomainen on tavannut tapauksen tiimoilta kuntatyönantajat KT:n ja Opettajien ammattijärjestö OAJ:n edustajia. Tapaamisessa sopijaosapuolet toivat esille toimialan yleisiä käytäntöjä ja kuvasivat käsityksiään siitä, millä tavoin työehtosopimusta on tarkoitettu noudatettavaksi työpaikalla.

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, p. 0295 016 245, sähköposti: aki.eriksson@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue