Sisältöjulkaisija

null Asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta voimassa

Asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta voimassa

13.7.2016

Valtioneuvoston asetus (388/2016) on tullut voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.  Asetuksella kumotaan suurtaajuuslaitteista ja niiden tarkastuksesta annettu valtioneuvoston päätös (473/1985).

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään mm. siitä, mitä työpaikoilla on otettava huomioon sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallinta. Asetuksen soveltamisala määräytyy työturvallisuuslain mukaisesti.

Sähkömagneettisia kenttiä syntyy aina, kun käytetään sähköä, mutta suurimmalla osalla työpaikoista sähkömagneettiset kentät ovat niin pieniä, että niistä ei aiheudu vaaraa.

Niillä työpaikoilla, joilla riskejä esiintyy, työnantajan on arvioitava mahdollisia vaaroja. Sähkömagneettisten kenttien osalta vähimmäisvaatimuksena on arvioida esiintyykö työpaikalla vaaraa aiheuttavia sähkömagneettisia kenttiä. Yksinkertaisimmillaan vaarojen arviointi on selvitys siitä, että yksityiskohtaista arviointia ei tarvita.

Asetuksessa säädetään vaarojen arvioinnissa huomioon otettavista seikoista, esimerkiksi laitevalmistajien antamista tiedoista.  Asetuksessa säädetään myös sähkömagneettisille kentille altistumista koskevista raja-arvoista ja toimenpidetasoista sekä siitä, mihin toimenpiteisiin työnantajan on ryhdyttävä niiden ylittyessä. Asetuksen raja-arvoista voidaan poiketa magneettikuvantamisessa ja sotilaallisten laitteistojen käsittelyssä sekä tilapäisesti muusta perustellusta syystä.

Lisätietoja:

STM on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, mitä toimenpiteitä asetuksen noudattaminen edellyttää työpaikoilla.

Lisää tietoa: www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/magneettiset-kentat