Sisältöjulkaisija

null Autonostimissa vakavia puutteita – valvonta jatkuu

Autonostimissa vakavia puutteita – valvonta jatkuu

5.4.2019 – Etelä-Suomi

Autonostimista on löytynyt paljon turvallisuuspuutteita. Kaksi nostinmallia on poistettu markkinoilta ja kerätty pois kuluttajilta. Autonostimia on tarkastettu myös työsuojeluviranomaisten valvonnassa sekä EU:n yhteisessä markkinavalvonnassa. Nostimia hankkivien yritysten kannattaa tutustua valvontatuloksiin.

Autonostimet ovat perinteisesti kuuluneet autokorjaamoiden ja -maalaamoiden kalustoon. Nykyään nostimia on saatavilla hyvinkin edullisesti myös verkkokaupoista tilaamalla, mikä on lisännyt niiden houkuttelevuutta myös kuluttajille. Autonostimilla työskennellään nostimen varassa olevan ajoneuvon alapuolella ja ympärillä. Mahdolliset riskit ovat suuria, joten nostimen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Autonostimia on tutkittu hiljattain EU:n yhteisessä markkinavalvontaprojektissa. Projektissa selvitettiin yhteensä 47 saksi- ja kaksipilarinostimen turvallisuutta, ja tulokset olivat huonoja.  Nostimista vain kuudessa ei ollut lainkaan teknisiä puutteita. Suomi ei osallistunut kyseiseen projektiin. Suomessa autonostimien turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset pääasiassa ammattikäyttöön tarkoitettujen nostimien osalta ja Tukes niiden nostimien osalta, joiden käyttäjiin kuuluvat myös kuluttajat.

Tukes selvitti Suomessa myytävien edullisimman hintaluokan nostimien turvallisuustilannetta testauttamalla kaksi saksityyppistä autonostinta ja yhden korjaamonostimen. Kaikissa nostimissa havaittiin huomattavia puutteita. Molemmissa saksinostimissa todetut puutteet arvioitiin niin vakaviksi, että nostimista on tehty takaisinvedot, eli niitä maahantuoneet yritykset ovat pyytäneet nostimen ostaneita asiakkaita palauttamaan ne. Puutteita havaittiin mm. nostimien hydrauliikkajärjestelmässä, varmistinlaitteiden toiminnassa, ylipaineventtiilissä, nostovarsien lukituksessa, laskunopeuden rajoituksessa, suojaetäisyyksissä sekä sähköturvallisuudessa. Hinnaltaan saksinostimet olivat kahden tuhannen euron molemmin puolin. Korjaamonostimen puutteet liittyivät erityisesti valmistajan ilmoittamaan maksimikuormaan nähden liian heiveröiseen rakenteeseen, mistä johtuen nostimen mekaaninen kestävyys ja vakavuus eivät olleet riittäviä. Lisäksi kaikkien nostimien käyttöohjeissa ja merkinnöissä todettiin puutteita.

Työsuojeluviranomaiset ovat vuosina 2017-2018 toteutetussa korjaamokonehankkeessa tarkastaneet autokorjaamoissa käytössä olevia koneita. Näistä 42 tarkastusta kohdistui autonostimiin. Työsuojeluviranomaisen hankkeessa tarkastettavia koneita ei valittu hinnan perusteella, vaan nostimet olivat kaiken hintaisia. Vaatimustenvastaisuuksia havaittiin nostovarsien lukituksissa, hätäpysäytyksissä, tahattoman laskeutumisen estossa, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ja nostimen pakollisissa merkinnöissä. Myös käyttöohjeiden sisällössä oli puutteita ja ruotsinkieliset ohjeet puuttuivat monista nostimista. Esimerkiksi kaksipilarinostimen lujuus ja vakavuus muodostuu vasta käyttöpaikalle tehtävän asennuksen jälkeen. Perustusvaatimukset, ankkuripulttaus, nostimen kokoonpano ja asennuksen tarkastaminen on kuvattava käyttöohjeissa tarkasti. Edellä mainittujen autonostimen valmistajan ja myyjän velvollisuuksien laiminlyöntien lisäksi työnantajat olivat jättäneet autonostinten käyttöönottotarkastuksia tekemättä tai ne oli tehty liian pienellä koekuormalla.

Koska markkinoilla olevissa nostimissa vaikuttaa olevan runsaasti puutteita, nostimien valvontaa jatketaan tänä vuonna. Tukes kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, että huomattavan suuri osa Tukesin testauttamissa saksinostimissa todetuista puutteista oli suunnittelusta johtuvia rakenteellisia puutteita, eikä mahdollisesti tiettyyn tuote-erään rajoittuvia valmistusvirheitä. Tämä asettaa yritysten sisäänostajille haasteita ja korostaa tarvetta tuntea kyseinen konetyyppi ja sen merkittävimmät turvallisuuteen vaikuttavat ominaisuudet. Autonostimilta vaadittu turvallisuuden taso määritellään yhdenmukaistetussa standardissa SFS-EN 1493. Sisäänostajille voi olla hyödyksi tutustua Tukesin tutkimiin nostintapauksiin ja eurooppalaisen projektin loppuraporttiin, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa mm. eri nostintyypeissä todetuista turvallisuuspuutteista. Ennen hankintapäätöstä nostimen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kannattaa tarkistaa, että se on joko valmistettu standardin SFS-EN 1493 mukaisesti tai tyyppitarkastettu ilmoitetussa laitoksessa.

Kuluttajien puolestaan kannattaa olla tarkkana nostinta hankkiessa ja käyttöä aloittaessa. Jos nostimen tilaa suoraan ulkomaiselta toimijalta, sen turvallisuudesta ei ole vastaamassa yksikään kotimainen yritys, johon viranomaisten keinot ulottuisivat. Tällöin nostimen hankinta tapahtuu omalla vastuulla. Nostimen käyttöohjeisiin on hyvä tutustua ennen ostopäätöksen tekemistä. Käyttöohjeista kannattaa varmistaa, että ne toimitetaan suomen- ja ruotsinkielisinä, ja että niissä on kuvattu myös perustusvaatimukset ja asentaminen yksityiskohtaisesti.

Tukesin testauttamat nostimet markkinavalvontarekisterissä:

Torin / Car Lifter QJYS30 2,5T/2,7TS

Siirrettävä saksinostin QJY-P-30

Biltema korjaamonosturi 2T

Linkki Prosafe-projektin loppuraporttiin (englanniksi)

Lisätietoja:

Tukesin valvontahavainnot: Soili Huttunen, p. 0295 052 024 (8.-18.4.2019 Kimmo Hakala, p. 0295 052 199) sp. etunimi.sukunimi@tukes.fi

Työsuojeluviranomaisten korjaamokonehanke: Teuvo Sintonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 363, sp. etunimi.sukunimi@avi.fi,

Kuluttajatuotteet kulutustavarat tuotteet