Sisältöjulkaisija

null Esimiestehtävän kuormituksen tunnistaminen ja hallinta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä koko työyhteisön toimivuuteen

Esimiestehtävän kuormituksen tunnistaminen ja hallinta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä koko työyhteisön toimivuuteen

29.5.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehet eivät aina saa työnantajalta riittävästi opastusta haitallisen työkuormituksen ehkäisemiseen omassa työssään. Esimiesten liiallinen kuormittuneisuus voi heikentää työn suunnittelua ja järjestämistä, ja siten aiheuttaa sekaannusta koko työpaikan toimintaan. Asia on noussut esiin työsuojeluhallinnon YKSOTE-kuormitus 2017 – 18 -valvontahankkeen työsuojelutarkastuksilla sekä työsuojeluviranomaisen puhelinpalvelussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehen tehtävä on tänä päivänä haasteellinen. Suuri työn määrä, keskeytykset ja velvoite olla aina tavoitettavissa voivat johtaa ylitöihin sekä työskentelyyn työajan ulkopuolella. Pitkään jatkuessaan haitallinen työkuormitus voi heikentää esimiehen psykososiaalista kestävyyttä ja vaikuttaa terveyteen.

Työnantajalla on velvollisuus luoda työpaikalle järjestelmä, jolla ehkäistään haitallisen työkuormituksen terveydelliset seuraukset työtä tekeville. Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työnantajan pitää selvittää ja arvioida työn vaara- ja kuormitustekijät. Esimiestyön osalta on selvitettävä järjestelmällisesti työn sisältöön, työn järjestelyihin, työaikoihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Tämän jälkeen on arvioitava, miten suuren riskin tunnistetut kuormitustekijät aiheuttavat esimiestehtävässä toimivien terveydelle.

Mikäli esimiestyössä todetaan haitallista työkuormitusta, on työnantajan ryhdyttävä viivyttelemättä toimiin terveyttä vaarantavien olosuhteiden poistamiseksi. Toimien pitää kohdistua nimenomaan niihin tekijöihin, joista haitallinen kuormitus aiheutuu. Työnantajan on myös jatkuvasti seurattava työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä käynnistämiensä toimien vaikutusta näihin.

Työpaikoille pitää luoda toimivat käytännöt, joiden avulla esimiesten haitallinen työssä kuormittuminen havaitaan ajoissa ja saadaan hallintaan ennen terveyden vaarantumista. Työnantajan pitää kertoa jo työsuhteen alkaessa esimiehelle työn kuormitustekijöistä sekä siitä, miten työpaikalla toimitaan, jos esimies kokee haitallista kuormitusta työssään.

Työhön liittyvän kuormituksen tunnistamisessa ja terveysriskien arvioimisessa työnantaja voi hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta. Työpaikkaselvityksessä tunnistetaan nykyisin hyvin työntekijöiden psykososiaalisia kuormitustekijöitä, mutta hankevalvonnassa on havaittu, että esimiestyön kuormitustekijät ovat usein jäänet käsittelemättä sekä työterveyshuollolta että työnantajan omassa vaarojen arvioinnissa. Työterveyshuollon suositukset antaisivat kuitenkin työantajalle hyvää tukea korjaavien toimien suunnitteluun.

Työsuojeluviranomainen myös muistuttaa, että saman työnantajan palveluksessa toimivilla esimiehillä on lakiin perustuva oikeus valita keskuudestaan toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu edustajakseen työnantajan järjestämään työsuojelun yhteistoimintaan. Hyvin toimiva työsuojeluyhteistyö henkilöstön kanssa auttaa merkittävästi työnantajaa toteuttamaan tuloksellista turvallisuusjohtamista.

YKSOTE-kuormitus 2017 – 18 on työsuojeluhallinnon valvonta- ja viestintähanke, jonka tavoitteena on haitallisen kuormituksen ehkäiseminen yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä.

Lisätietoja:

www.tyosuojelu.fi/sote-toimialat

Marja Tereska, hankkeen koordinaattori, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, p. 029 501 8188, marja.tereska@avi.fi