Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null EU:n laajuisen työsuojeluvalvonnan päätelmä: Luvanvaraisten kemikaalien turvallisessa käytössä puutteita

EU:n laajuisen työsuojeluvalvonnan päätelmä: Luvanvaraisten kemikaalien turvallisessa käytössä puutteita

Mediatiedote 14.3.2023

Euroopan kemikaaliviraston johdolla on toteutettu EU-alueen laajuinen valvontahanke, jossa valvottiin luvanvaraiseksi säädettyjen kemikaalien käyttöä työpaikoilla. Hankkeen tulosten perusteella neljässä tapauksessa kymmenestä havaittiin puutteita kemikaalien turvalliseen käyttöön liittyvien määräysten noudattamisessa.

Valvontatulosten mukaan neljäsosassa tarkastetuista tilanteista kemikaalin käyttötarkoitus ei ollut luvan mukainen tai kaikkia luvan määräyksiä turvallisen käytön olosuhteista ei noudatettu. Joka viidennessä tarkastetussa tilanteessa käyttäjä ei ollut tehnyt EU:n kemikaalivirastolle ilmoitusta luvanvaraisen kemikaalin käytöstä. 

”Kuitenkin vain kolme sadasta tarkastetusta kemikaalien käyttötilanteista oli sellaisia, joissa luvanvaraista kemikaalia käytettiin kokonaan ilman voimassa olevaa lupaa”, sanoo ylitarkastaja Jarmo Osmo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. 

Tulokset voivat osittain liittyä siihen, että lupamenettely ja käyttö luvan ehtojen mukaisesti ovat suhteellisen uusia tehtäviä asianosaisille. Hankeraportin mukaan avuksi olisi myös, jos EU:n kemikaalivirasto kokoaisi asiaan liittyvää ohjeistusta paremmin yhteen.

Valvontaviranomaiset antoivat tarkastuksien yhteydessä tarvittaessa ohjausta velvoitteiden täyttämiseen. Yleisimmät toimenpiteet olivat kirjallinen ohjaus ja hallinnolliset määräykset.

Tieto ei kulje käyttäjille

Kolmasosassa tarkastetuista tapauksista havaittiin, että tieto lupapäätökseen sisältyvistä kemikaalien käyttöön liittyvistä turvallisuusvaatimuksista ei ollut saavuttanut kemikaalin käyttäjää. ”Tämä näkyi erityisesti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden puutteina. Käyttöturvallisuustiedote on kuitenkin tärkein tiedonvälityskanava kemikaalin toimittajalta kemikaalin käyttäjälle, joten siinä olevat puutteet näkyvät voimakkaasti käyttäjien tiedon puutteina”, toteaa ylitarkastaja Jarmo Osmo.

Kemikaaliturvallisuus paremmaksi

Hankkeen loppuraportissa annetaan kemikaaliturvallisuuden parantamiseen tähtääviä suosituksia useille eri tahoille. Kemikaalien toimittajia kehotetaan parantamaan käyttöturvallisuustiedotteen sisältämien tietojen laatua ja kattavuutta. Käyttöturvallisuustiedotteiden nopea päivittäminen ja julkaiseminen jäsenvaltioiden kansallisilla kielillä ovat myös tärkeitä huomioitavia asioita. 

Lisäksi kemikaalien käyttäjien olisi varmistettava, että he käyttävät luvanvaraista ainetta luvan mukaisiin käyttötarkoituksiin ja lupapäätöksessä vahvistettujen toimintaolosuhteiden ja riskinhallintatoimenpiteiden mukaisesti. ”Käyttäjien on myös muistettava tehdä EU:n kemikaalivirastolle ilmoitus luvanvaraisen kemikaalin käytöstä ja käytön lopettamisesta”, ylitarkastaja Jarmo Osmo painottaa.

Valvonta yhteistyötä

Suomessa valvontahanke toteutettiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) johdolla. Hankkeeseen osallistuivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet sekä ELY-keskusten ympäristövastuualue. Yhteisessä valvontahankkeessa valvottiin EU-alueelle tuotavien tai valmistettavien REACH-asetuksen mukaisesti luvanvaraiseksi säädettyjen kemikaalien käyttöä työpaikoilla.
REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
 

Lue lisää työturvallisuuslainsäädännöstä ja REACH-asetuksesta Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta.

 

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Jarmo Osmo, 295 018 707, etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue