Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Henkilösuojaimia koskevat säädökset muuttuvat

Henkilösuojaimia koskevat säädökset muuttuvat

Mediatiedote 11.5.2016

Henkilönsuojaimia koskeva uusi EU-asetus on julkaistu. Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa. Asetuksessa käsitellään uusina asioina yksityiskohtaisesti markkinavalvontaa ja talouden toimijoiden velvollisuuksia. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä pieneltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.

EU:n henkilönsuojainasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta) korvaa siirtymäajan jälkeen nykyisen henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY), eli Suomessa valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista 1406/1993. Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä ei käsitellä asetuksessa.

Henkilönsuojainasetuksella (EU) 2016/425 säädetään henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista. Henkilönsuojain on väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä.

Muutoksia henkilönsuojainten luokitteluun

Henkilönsuojaimet jaetaan edelleen kolmeen luokkaan. Jatkossa luokitus perustuu riskeihin, joilta henkilönsuojainten on tarkoitus suojata. Henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt määräytyvät riskiluokkien mukaan. Aiemmin luokkaan II kuuluneet suojaus hukkumiselta, haitalliselta melulta, käsikäyttöisten moottorisahojen viilloilta, korkeapainesuihkuilta sekä luotien aiheuttamilta vaurioilta tai veitsenpistoilta on siirretty vaativimpaan luokkaan III. Pelastusliivit ja kuulonsuojaimet kuuluvat siten jatkossa luokkaan III. Tämä edellyttää, että tuotteen suojausominaisuuksien testaamisen lisäksi arviointilaitos valvoo niiden laatua.

Asetuksen soveltamisalaa on hiukan laajennettu. Jatkossa kuumuudelta suojaavat yksityiskäyttöön tarkoitetut tuotteet, kuten uunikintaat, ovat henkilönsuojaimia.

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvoitteet tarkentuvat

Asetuksessa on säädetty talouden toimijoiden velvollisuuksista. Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että markkinoille saatettavat henkilönsuojaimet ovat vaatimusten mukaisia.  

Asetuksessa määritellään aiempaa tarkemmin, mitkä asiakirjat valmistajan on koottava varmistaakseen, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat vaatimukset. Arviointilaitoksen laatimalle EU-tyyppitarkastustodistukselle on määritelty vähimmäissisältö. EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Valmistajien on toimitettava henkilönsuojaimen mukana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai sisällytettävä vastaavat tiedot käyttöohjeeseen, jolloin on ilmoitettava myös internet-osoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla. Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana ja heitä koskevat valmistajan velvollisuudet silloin, kun he saattavat henkilönsuojaimen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään.

Kaikkien talouden toimijoiden on pystyttävä esittämään 10 vuoden ajan tiedot siitä, mitkä toimijat ovat toimittaneet niille suojaimia ja mille toimijoille ne itse ovat toimittaneet suojaimia.

Henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on säilytettävä 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun suojain on saatettu markkinoille. Asetus lisää markkinavalvontaviranomaisten ja talouden toimijoiden yhteistyötä tilanteissa, joissa markkinoilla oleva henkilönsuojain aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. Asetuksessa on säädetty markkinavalvontaviranomaisten menettelyistä, kun henkilönsuojain aiheuttaa riskin tai ei täytä muodollisia vaatimuksia, kuten CE-merkintä puuttuu tai valmistaja tai maahantuojat eivät ole täyttäneet heille asetettuja vaatimuksia.

EU:n henkilönsuojainasetuksen tarkoittamia markkinavalvontaviranomaisia Suomessa ovat työsuojeluviranomaiset eli sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (AVIt), jotka valvovat ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta, sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Asetuksen vaatimusten noudattaminen

Asetusta sovelletaan 21.4.2018 alkaen, lukuun ottamatta arviointilaitoksia, joiden osalta asetusta sovelletaan 21.10.2016 alkaen. Suojainten, jotka on valmistettu direktiivin 89/686/ETY mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille (asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla) ennen 21.4.2019, myynti on sallittu siihen saakka, kun niiden EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa. Direktiivin nojalla myönnetyt EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa seitsemän vuotta asetuksen voimaantulosta, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, etunimi.sukunimi@tukes.fi
Ylitarkastaja Reijo Kallio, AVI, työsuojelun vastuualue, puh. 029 5018 657, etunimi.sukunimi@avi.fi