Sisältöjulkaisija

null Huomattavasta ylityömäärästä työturvallisuusrikostuomio

Huomattavasta ylityömäärästä työturvallisuusrikostuomio

23.2.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 13.2.2018 tuominnut kaustislaisen lypsykarjatilan isännän työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoon.

Tuomioistuimessa käsiteltiin huomattavia ylityötuntimääriä, jotka työntekijälle oli kertynyt tämän työskennellessä tilalla vuoden 2015 aikana. Työaikalain mukaan ylityön vuotuinen enimmäismäärä on 250 tuntia. Työntekijälle oli kertynyt vuoden 2015 aikana yli 570 tuntia ylitöitä.

Tuomioistuimessa päällimmäisiksi kysymyksiksi nousi ylityön laskemisen periaatteet ja miten päivittäiset ja viikoittaiset ylityöt tulee laskea. Työnantaja esitti puolustuksenaan myös hätätyön tarve syksyllä 2015, viitaten maatilan muuttuneisiin olosuhteisiin, kun tilan eläinmäärä tuplaantui ja tuotantotiloja laajennettiin.

Työsuojelutarkastaja kertoi pääkäsittelyssä todistajana millä tavalla hän on tarkastuskertomuksessaan laskenut työntekijän ylityömäärät. Kysymys oli myös siitä, miten laskelmissa on otettu huomioon työntekijän tehdyt työt kaupungin lomittajana samalle tilalle. Tarkastaja kertoi perustaneensa ylityölaskelmat ainoastaan työnantajan itse tarkastajalle toimittamaan tuntiseurantaan ja jaotelleen ylityöt päivittäisiin ja viikoittaisiin ylitöihin.

Käräjäoikeus katsoi, että ylityömäärää ei voida laskea työnantajan väittämällä tavalla, vaan työsuojelutarkastajan laskelmat päivittäisestä ja viikoittaisesta ylityöstä ovat työaikalain mukaiset ja ovat perustuneet työnantajan toimittamaan materiaaliin. Käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei kysymys ole ollut hätätyöstä. Hätätyö on määritelmän mukaan sellainen ennalta arvaamaton tapahtuma joka aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen. Muutokset ovat olleet etukäteen työnantajan tiedossa, ja niihin olisi ollut mahdollista varautua lisätyövoimaa hankkimalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työaikalaissa säädetyt vuotuisen ylityön enimmäismäärät ovat ehdottomia eikä niistä voi vapaasti sopia toisin. Työnantajalla on velvollisuus aktiivisesti valvoa työntekijän työtunteja ja puuttua tilanteeseen, jos työaikalain mukaiset ylityön enimmäismäärät uhkaavat ylittyä. Työsuojeluviranomainen toteaa lisäksi hätätyöstä, että sitä saa tehdä enintään kahden viikon ajan, ja siitä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.  

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/1890

Lisätietoja: Lakimies Pia Skoglund, puh. 0295 018 689
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue