Sisältöjulkaisija

null Hyvä perehdytys ja selkeät pelisäännöt takaavat onnistuneen kesätyön

Hyvä perehdytys ja selkeät pelisäännöt takaavat onnistuneen kesätyön

Mediatiedote 1.4.2016

Parhaillaan on käsillä se aika vuodesta, jolloin kesäkauden työsopimuksia aletaan solmia. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijä on tasavertainen työntekijä, johon pätevät yleiset työehdot. Työnantajan pitää järjestää kesätyöntekijälle myös työterveyshuolto. Kun työterveyshuolto on järjestetty muulle henkilöstölle, niin kesätyöntekijöitä ei voi rajata sen palveluiden ulkopuolelle. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä. 

Moni nuori on tulevana kesänä ensimmäisessä työpaikassaan, joten työelämän käytännöt eivät ole vielä tuttuja. Työnantajan tuleekin perehdyttää nuori työhön hyvin. Työntekijälle on kerrottava työpaikan vaaroista ja opetettava kuinka vaarat voidaan välttää ja kuinka työ tehdään oikein ja turvallisesti. Esimerkiksi henkilösuojainten käyttö on syytä opettaa huolella. Työtehtävät pitää suhteuttaa nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn.

Nuorella on oikeus saada työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti ja työnantajalla on velvollisuus ne kirjata paperille. Velvollisuus hoituu, kun tiedot löytyvät työsopimuksesta. Keskeisiä työsuhteen ehtoja ovat palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika. Palkan suuruus ilmenee yleensä alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta. Työnantajan on annettava työntekijälle palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Myös nuoren työsuhteen päättymistä koskevat samat säädökset kuin aikuisilla. Erityisesti on muistettava, että jos nuori ei ole ehtinyt pitää vuosiloman mukaista lomaa tai vapaata, työnantajan on maksettava lopputilissä lomakorvaus, ja se on eriteltävä palkkalaskelmassa. Töiden loputtua työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Työtodistuksella työntekijä pystyy osoittamaan aikaisemman työkokemuksen uudelle työnantajalle. Työtodistus tarvitaan myös esimerkiksi työttömyysturvaa haettaessa. Työsopimus-, palkkalaskelma- ja työtodistuslomakkeenkin saa ladata ilmaiseksi työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta tyosuojelu.fistä.

Alle 18-vuotiaalle työntekijälle on laissa mainittuja erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. 16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan.

Lisätietoja:
Työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Linkit:
Nuoret työntekijät
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon uudistuneessa verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.