Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Järjestöt työsuojeluvalvonnan kohteena

Järjestöt työsuojeluvalvonnan kohteena

Verkkouutinen 9.3.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin. Tarkastukset ovat osa toimihenkilövaltaisten työpaikkojen valvontaa.

Järjestöihin kohdistuva valvonta aloitetaan kevään 2016 aikana, ja se jatkuu vuodelle 2017. Tarkastajat ottavat etukäteen yhteyttä tarkastettaviksi valittuihin työpaikkoihin tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi.

Tarkastaja arvioi työpaikkatarkastuksella, noudatetaanko työpaikalla lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. Tarkastuksella käsitellään muun muassa:

  • työsuojelun yhteistoimintaa
  • lakisääteisen työterveyshuollon järjestämistä ja toteutumista
  • työn vaarojen selvittämistä ja arviointia
  • työpaikan toimintakäytäntöjä psykososiaalisen kuormituksen hallintaan
  • työaikakirjanpitoa.

Psykososiaaliset kuormitustekijät työsuojeluriski

Järjestöjen työ on asiantuntijatyötä, jossa korostuvat erityisesti työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Valvonnan lähtökohtana toimii työnantajan velvollisuudeksi säädetty työpaikan vaarojen arviointi. Tarkastajat arvioivat, onko työpaikalla toimivat käytännöt psykososiaalisten kuormitustekijöiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi.

Haitallista kuormitusta voivat aiheuttaa työn sisältöön ja työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät, kuten liiallinen työn määrä, työaika ja työhön sidonnaisuus, runsas työhön liittyvä matkustaminen ja vaikeat vuorovaikutustilanteet järjestön toimintakentässä. Jokaisella työpaikalla voi esiintyä myös työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä, joita ovat esimerkiksi puutteellinen esimiestyö tai toimimaton yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä.

Työnantajan tulee järjestelmällisesti tunnistaa, minkälaisia kuormitustekijöitä työpaikalla esiintyy, ja arvioida aiheuttavatko ne terveydelle vaaraa. Arvioinnin perusteella työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin terveysvaaran välttämiseksi, esimerkiksi mitoittamalla työ työntekijöiden edellytysten mukaisesti. Psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ei riitä, että työnantaja reagoi vasta sitten, kun työntekijä jää sairaslomalle.

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana ja työpaikan tukena psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Tarkastuksilla kiinnitetään siksi huomiota lakisääteisen työterveyshuollon toteutumiseen, ja etenkin siihen, että työpaikalla on ajan tasalla oleva työterveyshuollon työpaikkaselvitys.

Työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa

Työnantajan on kirjattava työntekijöittäin kaikki tehdyt työtunnit ja huolehdittava, ettei ylityön enimmäismääriä ylitetä. Työaikalain tarkoituksena on suojata työntekijää tekemästä liikaa työtä. Tarkastajat muistuttavat, että työaikalain soveltaminen työpaikalla on pääsääntö. Pelkästään se, että suoritettava työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, ei sulje työtä työaikalain ulkopuolelle.

Vaarojen arvioinnissa on huomioitava myös työajoista aiheutuvat haittatekijät kuten, työpäivien pituus, työhön sidonnaisuusaika, työn suorittamisajankohta ja mahdollisuus palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä. Työaikoihin liittyvien kuormitustekijöiden selvittämisessä tarvittavia tietoja työnantaja saa muun muassa työaikakirjanpidosta, työaikakyselyjen kautta, tai työterveyshuollon työpaikkaselvityksestä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman terveellistä ja turvallista. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa työsuojeluvalvontaa mm. valvontaohjeilla.

Tietoa työpaikan työsuojelusta löytyy työsuojeluhallinnon verkkosivuilta: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla.

Lisätietoja:
Tarkastaja Eila Hasunen tai ylitarkastaja Sari Roivainen
puh. 0295 016 000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto