Sisältöjulkaisija

null Kaivuutyön työturvallisuuden puutteellinen suunnittelu ja toteutus johtivat yhteisösakkoon sekä menettämisseuraamukseen

Kaivuutyön työturvallisuuden puutteellinen suunnittelu ja toteutus johtivat yhteisösakkoon sekä menettämisseuraamukseen

18.1.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 4.1.2018 tuominnut vantaalaisen rakenneteknisen palvelun toimialalla toimivan yhtiön rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien sekä kaivuutyön turvallisen toteuttamisen laiminlyönnistä yhteisösakkoon. Syyttäjä vaati yhtiön tuomitsemista 30 000 euron yhteisösakkoon, minkä käräjäoikeus katsoi oikeaksi ja kohtuulliseksi. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle kaivantotyön turvallisuussuunnitelman sekä kaivantojen asianmukaisen tuennan sekä henkilöstötilojen ja liikennejärjestelyiden asianmukaisuuden laiminlyönnin tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 1 500 euroa.

Oikeudessa oli käsiteltävänä yhtiön suorittama maanrakennustyö, tarkemmin kaivuutyö, Vaasassa. Työsuojelutarkastaja oli helmikuussa 2013 toimitetulla työsuojelutarkastuksella havainnut työntekijän tekemässä työtä yli kaksi metriä syvän kaivannon pohjalla, eikä kaivannon seinämiä ollut työskentelykohdassa tuettu, vaikka ne olivat pystysuorat. Lisäksi kaivuumassoja oli kasattu välittömästi kaivannon reunalle, ja alueella oli raskasta liikennettä, joka aiheuttaa tärinää. Työsuojelutarkastaja oli näin ollen kieltänyt lainvastaisen ja hengelle tai terveydelle vaarallisen työskentelyn jatkamisen.

Maaliskuussa 2013 tekemällään työsuojelutarkastuksella työsuojelutarkastaja havaitsi kyseisellä työmaalla jälleen kaksi yli kaksi metriä syvää kaivantoa, joita ei ollut suojattu tai rajattu. Tämän lisäksi kaivuumassoja oli sijoitettu kaivantojen reunoille, ja toisen kaivannon reunalla oli kaivinkone. Työmaalta puuttui kaivantosuunnitelma.

Asian selvittelyssä kävi ilmi, että työmaalla oli ollut läheltä piti -tilanne jo ennen ensimmäistä työsuojelutarkastusta, minkä lisäksi rakennuttaja oli muistuttanut päätoteuttajaa kaivuutyön turvallisuudesta.

Käräjäoikeus katsoi asiassa selvitetyn, että kyseisellä työmaalla ei ole noudatettu asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä kaivuutyön asianmukaisen suunnittelun ja toteutuksen turvallisuudesta huolehtimisen osalta. Käräjäoikeuden mukaan selvästä vaarasta sekä siitä tehdyistä lukuisista huomautuksista huolimatta kaivuutyötä ei ole suunniteltu ja toteutettu turvallisesti.

Yhteisösakon arvioinnin ja määrän osalta käräjäoikeus totesi, että yhtiö toimii laajasti rakennusteknisellä alalla ja on rakennusalan ammattilainen. Kyseisellä työmaalla on ollut kyse vaarallisesta työstä, ja käräjäoikeuden mukaan vaara on ollut ilmiselvä.

Käräjäoikeuden mukaan korkeaa yhteisösakkoa puoltavat ne seikat, että yhtiön suhtautuminen työturvallisuuden organisointiin ja valvontaan on kyseisessä tapauksessa ollut moitittavaa, suhtautuminen asiantilan korjaamiseen on ollut välipitämätöntä, eikä asiantilan korjaaminen ole tapahtunut oma-aloitteisesti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/1532
Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

päivitetty 8.4.2019 – Linkki sisällöltään vanhentuneeseen esitteeseen poistettu.