Sisältöjulkaisija

null Kaksi työtapaturmaa kävi kalliiksi työnantajalle

Kaksi työtapaturmaa kävi kalliiksi työnantajalle

9.4.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 29.3.2019 antamallaan tuomiolla tuominnut Oy Simons Element Oy:n 25 000 euron yhteisösakkoon kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön tuotantopäällikkö tuomittiin 55 päiväsakkoon kahdesta työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta, yksi työnjohtaja tuomittiin 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sekä yksi työnjohtaja 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Yhtiö, tuotantopäällikkö ja toinen työnjohtajista tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan toiselle asianomistajista reilut 17 900 euroa mm. oikeudenkäyntikuluja sekä korvauksia kivusta, särystä sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Toiselle asianomistajista yhtiö, tuotantopäällikkö ja toinen työnjohtajista tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan reilut 14 700 euroa mm. oikeudenkäyntikuluja sekä korvauksia kivusta, särystä ja ansionmenetyksestä.

Tuomioistuimessa käsiteltiin kahta eri työtapaturmaa. Yksi yhtiön talonrakentajista loukkaantui elokuussa 2016 pudottuaan työtasolta, joka ei lujuudeltaan vastannut lain vaatimuksia. Työtaso oli koottu kolmesta laudasta (22mmx100mm), joista yhden katkeaminen johti tapaturmaan. Maaliskuussa 2017 loukkaantui yhtiön toinen työntekijä yhtiön tuotantotiloissa, kun hänen kätensä joutui kosketuksiin suojaamattoman sirkkelin terän kanssa. Molempien tapaturmien tapahtumainkulut olivat riidattomia.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapaturmien perimmäisenä syynä oli työturvallisuusasioiden puutteellinen organisointi yhtiön sisällä: kumpikaan työnjohtajista ei tiennyt olevansa työturvallisuusvastuussa, mistä johtuen työturvallisuuden konkreettinen toteutus ns. "lattiatasolla" jäi puutteelliseksi.

Käräjäoikeus katsoi, että molemmilla työnjohtajilla oli ollut sellainen asema, että heidän oli katsottava edustaneen työnantajaa työturvallisuusasioissa.

Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuusseikkojen selvittäminen ja seuranta oli kirjallisten asiakirjojen perusteella kattava, ja että vaarojen arviointia oli tehty säännöllisesti. Käräjäoikeus kuitenkin totesi heti perään, että yhtiön tekemien linjausten toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa oli sellaisia puutteita, joiden voidaan katsoa olleen yhtenä syynä ko. työtapaturmien sattumiselle.

Ensimmäisen tapaturman osalta käräjäoikeus katsoi, että tuotantopäällikkö ja työnjohtaja olivat sallineet väärien ja vaarallisten työmenetelmien käytön ko. rakennustyövaiheessa, he eivät olleet riittävästi ohjeistaneet suojavarusteiden käyttöön eivätkä he olleet organisoineet työtehtäviä siten, että suojavarusteita tosiasiassa voitiin käyttää. Käräjäoikeus totesi, että korkealla tehtävää työtä koskeva lainsäädäntö on yksiselitteinen ja ettei tähän ole poikkeuksia.

Toisen tapaturman osalta käräjäoikeus katsoi, että tuotantopäällikkö ja työnjohtaja olivat laiminlyöneet valvoa, että pöytäsirkkelissä on asianmukaiset suojalaitteet sekä sallineet työntekijän käyttää vaarallisia työmenetelmiä vaarallisen työvaiheen yhteydessä. Käräjäoikeus totesi, että tekniset ratkaisut ovat aina ensisijaisia sen sijaan, että luotettaisiin työntekijän omaan vastuuseen ja varovaisuuteen.

Käräjäoikeuden mukaan työvaihe tulee sovittaa vallitsevan lainsäädännön vaatimuksiin siitä riippumatta, onko ko. työtapa työläämpi tai kalliimpi. Työsuojeluviranomainen yhtyy tähän toteamaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on lakisääteisen velvollisuuden lisäksi hyvin tärkeä väline työympäristön ja työvälineiden turvallistamisessa. Riskien tunnistaminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan työnantajan on riskien tunnistamisen ja arvioinnin perusteella suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat asianmukaiset työn turvallistamistoimenpiteet.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/814.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue