Sisältöjulkaisija

null Korkein hallinto-oikeus: tilaajan on seurattava eri työkohteita koskevien alihankinta- ja vuokratyösopimusten arvoa

Korkein hallinto-oikeus: tilaajan on seurattava eri työkohteita koskevien alihankinta- ja vuokratyösopimusten arvoa

6.9.2017 – Etelä-Suomi

Tilaajan selvitysvelvollisuus voi syntyä, vaikka alihankkijan eri työkohteissa tekemiä yksittäisiä työsuorituksia koskevat laskut eivät ylittäisi tilaajavastuulaissa säädettyä raja-arvoa. Tähän päätyi korkein hallinto-oikeus 24.8.2017 antamassaan ratkaisussa. Tilaajan selvitysvelvollisuuden synnyttyä tilaajan on hankittava laissa luetellut selvitykset sopimuskumppaneistaan. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä oli tapaus, jossa yritys oli ostanut kattoasennustöitä ja nosturipalvelutyösuorituksia neljältä alihankkijalta. Toimeksiannoista ei ollut tehty kirjallisia alihankintasopimuksia. Laskutustietojen perusteella työsuoritukset oli tehty tilaajayrityksen eri työkohteissa siten, ettei yhdenkään erillisestä työsuorituksesta laskutetun vastikkeen veroton arvo ollut ylittänyt tilaajavastuulaissa säädettyä raja-arvoa. Työsuorituksia oli tehty jatkuvasti siten, että kukin alihankkija oli laskuttanut tilaajayritystä vähintään kerran kuukaudessa.

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että tosiasiallisesti jatkuvassa alihankintasuhteessa ei ole perusteltua arvioida tilaajan selvitysvelvollisuuden syntymistä työsuoritus- tai työkohdekohtaisesti. Näin ollen tilaajavastuulaissa tarkoitettuna tilaajalle yhtäjaksoisesti tehtynä työnä on pidettävä myös tilaajan eri työkohteissa saman alihankkijan toimesta tehtyjä peräkkäisiä, keskeytymättä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvia työsuorituksia. 

Korkein hallinto-oikeus totesi, että asiaa ei ole arvioitava toisin silläkään perusteella, että alihankkijoiden kanssa ei ole tehty puitesopimuksia tai vastaavia järjestelyjä. Tilaajan selvitysvelvollisuus syntyy, kun tilaajavastuulaissa tarkoitettu raja-arvo ensimmäisen kerran alihankintasuhteessa ylittyy erillisistä työsuorituksista laskutettujen vastikkeiden kumulatiivisen arvon perusteella.

Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että tilaajan tulee peräkkäisiä alihankinta- tai vuokratyösopimuksia solmiessaan seurata myös eri työkohteita koskevien sopimusten kumulatiivista arvoa. Tilaajan tulee hankkia tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ennen kuin peräkkäisten sopimusten yhteenlaskettu arvo täyttää 9 000 euron (alv 0 %) raja-arvon.

"Peräkkäisiä alihankinta- ja vuokratyösopimuksia on valvonnassa havaittu paljon esimerkiksi kuljetusalalla, rakennusalalla ja teollisuudessa", Haapa-alho kertoo. 

Tilaajavastuulain vaatimat selvitykset on lueteltu työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa sivulla www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2017:135

Lisätietoja: 
Lakimies Noora Haapa-alho, puh. 0295 016 240, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu: 
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.