Sisältöjulkaisija

null Luvattomasta asbestipurkutyöstä sakkotuomioita

Luvattomasta asbestipurkutyöstä sakkotuomioita

16.10.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi 6.10.2017 tuomion asbestipurkutyötä koskevien työturvallisuusmääräysten rikkomisesta elokuussa 2014, jolloin oli käynyt ilmi, että Hankasalmen terveyskeskuksen lämmönjakohuoneessa oli tehty mm. vesivaraajan ja putkistojen purkutyötä ilman asianmukaisen valtuutuksen saanutta yritystä ja varmistautumatta siitä, ettei purettavissa rakenteissa ollut asbestia, minkä vuoksi purkutyön aikana ei ollut otettu lainkaan huomioon turvallisen asbestityön suorittamisesta ja asbestipitoisen jätteen käsittelystä annettuja määräyksiä.

Purkutyö keskeytettiin asbestijätettä koskevien epäilyjen vuoksi ja asian selvittyä purkutyö vietiin loppuun asianmukaisella tavalla asbestipurkutyöhön luvan saaneen yrityksen tekemänä. Tapauksen vuoksi oli ehditty vaarantaa työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta ja altistaa heidät asbestipölylle, joten useita terveyskeskuksen tiloja jouduttiin asettamaan joksikin aikaa käyttökieltoon.    

Purkutyö liittyi laajempaan rakennushankkeeseen, jossa mm. Hankasalmen kunnan kiinteistöjä oltiin siirtämässä kaukolämmön piiriin. Käräjäoikeuden tuomion mukaan rakennuttajana toimineen Hankasalmen kunnan kiinteistöjohtaja sekä päätoteuttajana ja aliurakoitsijana toimineiden yritysten toimitusjohtajat tuomittiin kukin 25 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen eli maksamaan sakkoa yhteensä yli 5 500 euroa.

Työturvallisuusmääräysten mukaisen asbestikartoituksen tekeminen olisi ollut rakennuttajana toimineen kiinteistönomistajan Hankasalmen kunnan tehtävä, mutta näin ei toimittu, vaikka tiedossa on ollut, että kyseisessä työkohteessa oli parikymmentä vuotta aikaisemmin tehty asbestityötä ja että asbestipitoisen materiaalin mahdollinen olemassaolo oli asianosaisten henkilöiden tiedossa. Aliurakoitsijana toimineen yrityksen toimitusjohtaja oli antanut työn tehtäväksi yhdelle yrityksen työntekijälle normaalina purkutyönä. Tapahtuma-aikana voimassa olleiden säännösten mukaan purkutyö olisi pitänyt tehdä asbestipurkutyönä, mikäli asbestikartoitusta ei olisi tehty.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa siitä, että nykyisten, vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden turvallisuusmääräysten mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina ensin selvitettävä ja tehtävä asbestikartoitus. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä, kartoitus on dokumentoitava ja kartoituksen tulokset on liitettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.  

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 16/1639

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue