Sisältöjulkaisija

null Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

18.8.2015 – Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet elokuun alkuun mennessä kuutisenkymmentä työpaikkaa, jossa työskentelee nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia on tehty muun muassa kesäkahviloihin, jäätelökioskeihin ja torien myyntipisteisiin.

Yleisimmät havaitut puutteet tarkastuksilla koskivat työnteon keskeisiä ehtoja ja palkanmaksua. Osalla työpaikoista on havaittu puutteita myös työterveyshuollon järjestämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa.

Lain mukaan työnantajan on selvitettävä työntekijälle työnteon keskeiset ehdot kirjallisesti. Tässä havaittiin puutteita joka kolmannella työpaikalla. Näillä työpaikoilla työntekijöillä oli joko vain suulliset tiedot työsuhteen ehdoista tai kirjallisissa työsuhteen ehdoissa oli puutteita noudatettavissa irtisanomisajoissa sekä palkan maksuun liittyvissä määräyksissä.

Havaintojen perusteella monessa työsopimuksessa on sovittu, että työntekijät ovat erikseen töihin kutsuttavia. Laki ei ainakaan toistaiseksi kiellä tällaista menettelyä, mutta muun muassa tämän takia on tärkeää, että työsuhteen ehdoista on etukäteen sovittu kirjallisesti.

Palkat työehtosopimusten mukaan

Viidenneksellä työpaikoista havaittiin puutteita palkan määrässä tai vuosilomapalkan maksamisen ajankohdassa. Näissä palkka alitti kyseisen alan työehtosopimuksen vähimmäismääräykset. Mitään huomattavia palkan alituksia ei kuitenkaan tarkastuksilla havaittu.

Vuosilomalaki määrää, että jos työntekijä ansaitsee vuosilomaa, lomakorvauksia ei saa maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Jos työntekijä ei ehdi pitämään ansaitsemiaan vuosilomapäiviä ennen työsuhteen päättymistä, lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä. Vain harvassa työehtosopimuksessa asiasta on sovittu toisin.

Työterveyshuolto puuttui jopa puolelta tarkastetuista työpaikoista. Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Työterveyshuolto tulee järjestää myös kausityöntekijöille ja myös niissä työpaikoissa, jotka toimivat vain kesällä.

Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuollon tulee tuntea työpaikka ja sen työhön liittyvät riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Laki ei kuitenkaan edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.

Kesätyönantajat tietoisempia velvollisuuksistaan

Osalle työnantajista oli epäselvää, että työaikalain mukaan työvuoroluettelo tulee saattaa työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun jakson alkamista. Työnantajalla tulee olla selkeät pelisäännöt työvuoroluettelon käsittelyyn ja esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun kesäkahvilaa tai kioskia ei voidakaan pitää auki sadesäällä. Työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on tarkentavia määräyksiä työvuoroluettelojen laadinnasta ja esille panosta.

Tarkastustulosten ja havaintojen perusteella työn tauotus sekä työhön perehdyttäminen ja opastus ovat kunnossa työpaikoilla. Havaintoja työnantajan törkeästä toiminnasta nuoria kesätyöntekijöitä kohtaan ei tarkastuksilla tehty.  Jonkin verran työsuojelun vastuualueelle on tullut työsuojelutarkastajille palautetta työn tauotuksesta, ja että varsinkin kiireimpinä työpäivinä nuoret eivät pääse tauolle laisinkaan.

Hankkeen tarkastuksilla kolmannekselle työnantajista ei tarvinnut antaa lainkaan velvoitteita. Tämä on selkeästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tämän perusteella voidaan havaita, että työnantajat ovat tietoisempia velvollisuuksistaan ja että nuorten suosimilla työpaikoilla noudatetaan paremmin työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä kuin aikaisempina vuosina.


Lisätietoja:

Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen 029 501 6262, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojeluun liittyvissä ongelmatilanteissa yhteydenotot päivystykseen: 02950 16000

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää. Nuorten suosimia kesätyöpaikkoja on valvottu Etelä-Suomen alueella kohdistetusti vuodesta 2012 alkaen.