Sisältöjulkaisija

null Päiväsakkoja sekä yhteisösakkoja työturvallisuusrikoksesta

Päiväsakkoja sekä yhteisösakkoja työturvallisuusrikoksesta

12.3.2019 – Lounais-Suomi

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 8.3.2019 tuominnut varsinaissuomalaisen sähköalan yrityksen 30 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi työturvallisuusrikoksesta tuomittiin yhtiön työnjohtaja/asennuspäällikkö sekä toimitusjohtaja/sähkötöidenjohtaja molemmat 50 päiväsakkoon.  

Käsiteltävänä oli elokuussa 2016 tapahtunut työtapaturma. Kaksi työntekijää on ollut purkamassa muuntajaa, jonka oli tarkoitus olla jännitteetön. Ennen purun aloittamista työntekijät ovat valmistelleet purkua yhdessä työnjohtajan kanssa. Toinen työntekijöistä on kiivennyt tikkailla suurjännitekojeiston päälle tarkoituksenaan aloittaa purkutyöt.  Kojeisto on yllättäen ollutkin osittain jännitteinen ja työntekijä oli saanut voimakkaan sähköiskun ensin astuessaan kokoojakiskon päälle ja uudestaan kaatuessaan saman kiskon päälle. Työntekijä sai hengenvaaralliset vammat, mutta ei menehtynyt.

Oikeus katsoi, että jännitteettömäksi erottamisesta ei vastannut kyseinen yritys vaan se oli jakeluyhtiön vastuulla, jolta erottamista oli pyydetty. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että työnantajan edustajalla ei ollut velvollisuutta laatia työmenetelmäkohtaista ohjetta työtä varten.

Käräjäoikeus katsoi, että jännitteen mittaaminen on nopea ja helppo toimenpide, jonka tekemättä jättämiselle on vaikeaa löytää hyväksyttävää perustetta. Myöskään se, että kojeiston työmaadoittamisen oli tehnyt joku muu kuin kyseinen yritys tai se, että kojeistosta oli poistettu sähkömittari, ei käräjäoikeuden mukaan ollut sähköalan ammattilaiselle perusteltu syy jättää jännite mittaamatta ja siten olla noudattamatta turvallisuusmääräyksiä.

Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtajan olisi tullut selvittää ja tunnistaa työkohteen vaaratekijät ja antaa työntekijälle riittävät tiedot niistä. Työnjohtajan olisi tullut selvittää kohteen jännitteettömyys käytössään olleella jännitteenkoettimella. Työnjohtajan olisi myös pitänyt käydä työntekijän kanssa läpi työturvallisuuteen liittyvät seikat ja kehottaa työntekijää varmistamaan jännitteettömyys.

Toimitusjohtajan taas olisi sähkötöiden johtajana tullut varmistaa, että ennen töiden aloittamista työkohde on rajattu, tehty jännitteettömäksi, jännitteettömyys on todettu ja työmaadoitus toteutettu. Koska työkohde oli jännitteellinen, käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli laiminlyönyt velvoitteensa.  

Työntekijällä oli mahdollisuus pyytää mittaria käyttöönsä, mutta tämä ei täyttänyt työnantajan velvoitteita. Jännitteenkoetin olisi käräjäoikeuden mukaan ollut työntekijälle tarpeellinen työväline, joka tällä olisi tullut olla käytössä, jotta työ olisi voitu suorittaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että pelkkä oletus siitä, että työ on turvallista suorittaa, ei riitä. Työnantajan on aina selvitettävä ja arvioitava työhön liittyvät riskit ja arvion perusteella ryhdyttävä toimenpiteisiin. Lisäksi työsuojeluviranomainen korostaa sitä, että kun on olemassa mahdollisuus, että työkohteessa on jännite, on työkohteen jännitteettömyys aina tarkistettava ennen töiden aloittamista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden asia R 18/3110

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta,
etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 029 501 8152
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue