Sisältöjulkaisija

null Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu

Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu

Verkkouutinen 9.10.2019

Syöpävaarallisia tekijöitä koskevaa työsuojelulainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuoden 2020 alusta. Uusia sitovia raja-arvoja on tulossa yli 20 syöpävaaralliselle altisteelle kuten kvartsipölylle ja dieselpakokaasuille sekä useille syöpävaarallisille metalleille, mm. kromi(VI)-yhdisteille. Myös nykyinen kovapuupölyn sitova raja-arvo kiristyy. Uudet sitovat raja-arvot vaikuttavat erityisesti rakennus- ja puunjalostusteollisuuteen, teknologiateollisuuteen ja kaivosteollisuuteen. Osa uusista raja-arvoista tulee voimaan vasta eripituisten siirtymäaikojen kuluttua. Muutokset toteutetaan säätämällä niistä valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Samassa yhteydessä annetaan myös uusi asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot).

Myös niin kutsuttu ASA-laki, jolla säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001), uudistuu. Uudistuksen yhteydessä ASA-rekisteri-ilmoitusta edellyttävien syöpävaarallisten tekijöiden lista muuttuu. Ilmoitusvelvollisuus yhdenmukaistetaan EU-lainsäädännön kanssa siten, että velvoite kytketään EU:n CLP-asetuksen mukaisiin luokituksiin – ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa aineita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi kategorian 1A tai 1 B aineeksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös erikseen määriteltäviä työprosesseissa syntyviä altisteita, kuten kvartsipölyä, kovapuupölyä, dieselpakokaasuja sekä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruja. Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly. Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) kumotaan. Lainsäädäntömuutosten lisäksi ASA-rekisteri-ilmoitusmenettelyä on jatkossa tarkoitus muuttaa siirtymällä sähköiseen ilmoitusjärjestelmään.

Asetusmuutoksella sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön EU-tason päivitysdirektiivit (2017/2398/EU, 2019/130/EU ja 2019/983 EU), joilla on viime vuosina uudistettu EU:n niin kutsuttua syöpädirektiiviä, jolla säädellään työperäistä altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille (2004/37/EY).

Lisätietoja:

Linkit syöpädirektiivin päivitysdirektiiveihin:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2398&qid=1563456393713&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1563456320505&from=FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN