Sisältöjulkaisija

null Syöpävaarallisten aineiden käyttöön tulee uusia rajoituksia

Syöpävaarallisten aineiden käyttöön tulee uusia rajoituksia

18.9.2019

Euroopassa kuolee vuosittain työperäiseen syöpään yli 100 000 ihmistä ja Suomessa noin 1 000. Uudet rajoitukset velvoittavat vähentämään vaarallisimpien kemikaalien käyttöä.

Syöpävaarallisten aineiden käyttöön työssä tulee tammikuussa 2020 lisää sitovia raja-arvoja lainsäädännön muutoksen myötä. Sitovat raja-arvot ovat pitoisuuksia, joita ei saa ylittää, kun työssä altistutaan syöpää aiheuttaville aineille. Työnantajien on syytä varautua muutokseen hyvissä ajoin ja selvittää, miten he varmistavat, että raja-arvot eivät työtä tehdessä ylity.

Uudet raja-arvot on määritelty EU-direktiivissä ”Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta” (2004/37/EY) liitteessä 3.

Direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan päivittämällä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000). Raja-arvot astuvat voimaan portaittain. Tästä kerrotaan tarkemmin työpaikkatiedotteessa, jonka työsuojeluviranomainen julkaisee loppuvuodesta 2019.

Syöpää aiheuttaville aineille voi altistua monissa töissä

Direktiivissä listatuista syöpävaarallisista aineista erityisesti seuraavat koskevat Suomessa monia työpaikkoja: hengitettävä kiteinen piidioksidi, kovapuupöly ja kromi(VI) -yhdisteet. Näille altistuu usein esimerkiksi rakentamisessa, kaivosteollisuudessa, puuteollisuudessa ja hitsaustöissä.

Syöpävaarallisille aineille on Suomessa määritelty myös HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Nämä ovat yleensä tiukemmat kuin sitovat raja-arvot.  

”Käytännössä siis työpaikat, joissa työturvallisuus on hoidettu hyvin ja kemikaalien HTP-arvot on huomioitu, täyttävät myös uusien sitovien raja-arvojen vaatimukset”, kertoo ylitarkastaja Tuija Vähänen-Koivuluoma Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Vaihda kemikaali vaarattomaan, jos se on mahdollista

Kemiallisten altisteiden, myös syöpävaarallisten kemikaalien, riskit tulee työpaikoilla poistaa organisatorisin, teknisin tai muin toimenpitein niin pitkälle kuin mahdollista. Ellei kaikkea työntekijöiden altistumista voida poistaa tai estää, hankitaan työntekijöille henkilökohtaiset henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen.

Jos voit korvata syöpävaaraa aiheuttavan kemikaalin vaarattomalla vaihtoehdolla, niin tee se!

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tuija Vähänen-Koivuluoma
p. 0295 018 194, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue