Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Syöpävaaran torjunta rakennusalalla uuden asetuksen myötä

Syöpävaaran torjunta rakennusalalla uuden asetuksen myötä

Verkkouutinen 20.2.2020

Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta vaikuttaa työmaiden pölyntorjuntaan erityisesti talonrakennusalalla. Asetus astui voimaan 1.1.2020. Valvontatoimet tarkastuksilla on jo aloitettu.

Uudessa asetuksessa mainitaan tarkasti työnantajan velvoitteet, mutta tätä asetusta tulee soveltaa myös yhteisten rakennustyömaiden rakennuttajiin ja päätoteuttajiin. Rakennustyömailla rakennuttajan, päätoteuttajan sekä työnantajien on yhdessä ja kunkin omien lainsäädännöllisten velvoitteidensa osalta huolehdittava siitä, etteivät työntekijät altistu rakennustyössä esiintyville syöpävaarallisille aineille (esim. kvartsi=kiteinen piidioksidi, puupölyt sekä dieselpakokaasut).

Kvartsi ja dieselpakokaasut

Rakennusalalla altistumisia tapahtuu erityisesti betonin hionta- ja purkutöissä, ja lisäksi tiloissa, joissa dieselkäyttöisten työkoneiden pakokaasun poistosta ei ole huolehdittu asianmukaisella tavalla.

Kvartsi on merkittävä tekijä rakennuspölyissä, sillä alveolijakeisen kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään. Tämä keuhkojen alveolialueelle päätyvä hienojakoinen pöly ei laskeudu helposti sekä kulkeutuu helposti ilmavirtojen mukana. Kvartsin osalta 1.1.2020 voimaan astunut 8h sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3.

Syöpävaarallisten tekijöiden sitovat raja-arvot ja niiden siirtymäajat löytyvät työpaikkatiedotteesta Älä altista työntekijää syöpävaaralle.

Rakennuttajan velvollisuudet

Rakennuttajan on huomioitava pölyntorjunnan vaarat turvallisuussäännöissä, menettelyohjeissa sekä asiaan liittyvässä valvonnassa. Rakennuttajan on ohjeistettava urakka- ja turvallisuusasiakirjoissa, kuinka päätoteuttajavastuullinen urakoitsija sekä kaikki muut urakoitsijat estävät omilla toimillaan työntekijöitä altistumasta kvartsipitoiselle rakennuspölylle kaikissa pölyävissä työvaiheissa.

Rakennuttajan on myös ohjeistettava työhygieenisten mittausten tarve rakennuttajan kirjallisissa menettelyohjeissa. Työhygieenisissä mittauksissa on huomioitava kvartsipitoinen pöly. Rakennuttajan kirjallisissa menettelyohjeissa on määriteltävä kvartsipitoista pölyä tuottavia työmenetelmiä koskevat vaatimukset kvartsipitoisen pölyn leviämisen estämiseksi. Vaikka kvartsipitoinen pöly on rakennustyömailla erityisesti esillä, on rakennuttajan huomioitava myös muut asetuksessa 1267/2019 mainitut syöpävaaralliset tekijät.

Päätoteuttajan velvollisuudet

Päätoteuttajan on huomioitava omassa toiminnassaan pölyntorjuntaan liittyvät asiat. Pölyntorjunta ja altistumisen estäminen on tehtävä ensisijaisesti teknisin keinoin. Tämä edellyttää pölyntorjunnan työvaihekohtaista suunnittelua. Siinä tulee huomioida työvaiheittain tehtävän pölynmuodostumisen estämisen lisäksi pölyn kulkeutumisen estäminen eri töiden ja työvaiheittain välillä tai kulkuteiden kuten esim. porrashuoneitten välityksellä.

Pölyntorjunnan keinoja

Keskeisiä pölyntorjunnan keinoja ovat kaikkien pölyä tuottavien koneiden ja laitteiden varustaminen kohdepoistolla, pölyävien työvaiheiden osastoiminen sekä pölyn kulkeutumisen estäminen. Kohdekohtaisesti tulee arvioida myös kulkuteiden osastointi siten, ettei rakennuspöly kulkeudu työvaiheista ja alueelta toiselle tai ettei esimerkiksi porrashuone kuljeta pölyä hormirakenteen tapaan. Kohdepoistoja ja osastointeja tulee täydentää kattavalla siivouksella ja hengityssuojaimilla.

Vastuutahojen on huomioitava myös kaikki altistumisen mahdollisuudet esimerkiksi työvälineiden ja suojaimien puhdistamisen sekä henkilöstötilojen osalta.

Pölyntorjunnassa koneiden ja ilmankäsittelylaitteiden pölynpoistojärjestelmien on oltava M- tai H-luokkaa. Päätoteuttajan ja työvaiheeseen liittyvien työntekijöiden työnantajan on arvioitava työvaihe- ja aluekohtaisesti henkilökohtaisten hengityssuojainten tarve. Pölyävän työvaiheen tai työalueen määrittely alueeksi, jossa ei tarvitse käyttää kohdepoistojen tai ilmaa puhdistavien laitteiden ohessa hengityssuojaimia, tulee pystyä osoittamaan työhygieenisillä mittauksilla.

Lisätietoja:

Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedote: Älä altista työntekijää syöpävaaralle

Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 0295 018 672, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue