Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuulaki koskee myös kuntien kuljetushankintoja

Tilaajavastuulaki koskee myös kuntien kuljetushankintoja

Verkkouutinen 7.6.2017

Aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajat ovat valvoneet tilaajan selvitysvelvollisuuden noudattamista kun-tien kuljetuspalveluiden hankinnoissa. Esimerkiksi koulukuljetukset ovat usein kuntien hankkimia kuljetuksia, joissa tilaajan olevalla kunnalla voi olla selvitysvelvollisuus sopimuskumppanistaan. Kuljetustilauksiin liittyviä tarkastuksia tehtiin vuoden 2016 aikana 34 eri kuntaan, ja valvontaa on jatkettu tänä vuonna.

Valvonnassa on havaittu, että kuntien kuljetuspalveluita hankkivat eivät usein tunne tilaajavastuulakia eivätkä tiedä sen olevan hankintalaista erillinen laki. Suurimmassa osassa tarkastetuista kuljetussopimuksista on havait-tu jonkinlaisia puutteita tilaajavastuulain noudattamisessa, ja toimintaohjeita on annettu lähes jokaisen tarkas-tuksen seurauksena. Tarkastuksissa on huomautettu erityisesti siitä, että selvitykset tai osa selvityksistä on han-kittu vasta sopimuksen solmimisen jälkeen. Tilaajavastuulain mukaan selvitykset tulisi hankkia aina ennen sopimuksen solmimista.

Tilaajavastuulain mielletään usein liittyvän rakentamispalveluiden hankintaan. Tilaajavastuulaki koskee kuitenkin kaikkia aloja. Tilaajan selvitysvelvollisuus tulee huomioida, kun tehdään vuokratyö- tai alihankintasopimuksia, jotka ovat tilaajavastuulain soveltamisalan määritelmän mukaisia ja ylittävät laissa määritellyt raja-arvot.

Tilaajavastuulailla tarkoitetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytet-täessä (1233/2006). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta ai-heutuvia haittoja. Lisäksi lailla yritetään varmistaa, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä työnantajavelvoitteitaan. Lain avulla yritetään myös taata, että alihankkijoiden ja vuok-rattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot toteutuvat.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

Lisätietoja:
Tarkastaja Riikka Mandelin-Hakala, puh. 029 501 6000 (vaihde), riikka.mandelin-hakala@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.