Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tilaajavastuulakia on muistettava noudattaa kabotaasia koskevan lainsäädännön muuttuessa

Tilaajavastuulakia on muistettava noudattaa kabotaasia koskevan lainsäädännön muuttuessa

Mediatiedote 27.6.2016 Etelä-Suomi

Tavaraliikenteen kabotaasi tarkoittaa valtion sisäistä kuljetusta vieraassa maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla. Suomessa kabotaasikuljetuksena on pidetty jokaista kuorman purkua, eikä kabotaasia ole saanut harjoittaa kuin väliaikaisesti. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen Suomen kansallisen kabotaasilainsäädännön kumoamisesta 22.6.2016.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa tilaajavastuulain noudattamisesta kabotaasia koskevan lainsäädännön muuttuessa. Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus koskee vuokratyö- ja alihankintasopimuksia, jotka kuuluvat lain soveltamisalaan. Tilaajalla on vastuu hankkia tilaajavastuulaissa säädetyt selvitykset ja todistukset myös ulkomaisista sopimuskumppaneistaan.

Tilaajavastuulain mukaan on ennen sopimuksen tekoa hankittava sopimuskumppanista seuraavat selvitykset:

1) selvitys siitä, mihin Verohallinnon rekistereihin yritys on merkitty

2) kaupparekisteriote;

3) veronmaksuasioita koskeva selvitys;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Tilaajan tulee hankkia ulkomaalaisesta sopimuskumppanista tämän lähtömaasta vastaavat selvitykset kuin Suomesta olisi saatavissa. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa y-tunnus, on lähtömaan selvitysten lisäksi hankittava Suomesta selvitys verorekisterimerkinnöistä sekä verojen maksua koskeva selvitys.

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön toisesta EU-maasta lähetettyjä työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä näiden työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen mukaisen työn aloittamista.

Tilaajavastuulain raja-arvot ja tarkoitus

Tilaajavastuulakia ei sovelleta yksittäisen alihankintasopimuksen arvon jäädessä alle 9 000 euron (ilman arvonlisäveroa) eikä vuokratyösopimukseen, jonka kesto on enintään 10 työpäivää. Raja-arvoja laskettaessa työn katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättöminä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin.

Tilaajavastuulailla tarkoitetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Lisäksi lailla halutaan varmistaa, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä velvoitteitaan. Lain tavoitteena on myös taata, että alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot toteutuvat.

Lisätietoja:
Tarkastaja Riikka Mandelin-Hakala, puh. 029 501 6000 (vaihde), riikka.mandelin-hakala@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu


Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.