Sisältöjulkaisija

null Toimitusjohtaja tuomittiin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta

Toimitusjohtaja tuomittiin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 11.7.2016 Etelä-Suomi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 8.7.2016 antamassaan tuomiossa lappeenrantalaisen kivituotteita valmistavan yrityksen toimitusjohtajan 15 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen sekä yhtiön 2 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli sahauskoneella sattunut työtapaturma, jossa yhtiön työntekijä oli jäänyt puristuksiin koneen sahauspään ja seinärakenteiden väliin koneen liikkeen johdosta. Onnettomuus oli välittömästi johtunut sahauskoneen vikaantuneesta rajakytkimestä, mutta käräjäoikeuden mukaan työturvallisuuden kannalta olennaisempaa oli se, että koneen varsinainen ja välttämätön turvalogiikka, laitteessa alun perin ollut valoverhotyyppinen turvalaite oli poistettu käytöstä. Muutoksen vaikutuksia laitteen ominaisuuksiin ei ollut tämän jälkeen selvitetty.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työnantaja ei ollut laatinut työturvallisuussäännösten mukaista riskikartoitusta työpaikalla käytetyille koneille. Lisäksi koneiden ennakollinen huoltaminen ja tarkastaminen oli ollut työpaikalla tapaturman tapahtuma-aikaan lähes olematonta. Sillä seikalla, ettei työnantaja ollut tietoinen juuri turvakatkaisimeen liittyvästä viasta, ei ollut asian kokonaisarvioinnissa merkitystä. Lisäksi käräjäoikeus totesi, ettei onnettomuus ollut ennalta-arvaamaton tai niin poikkeuksellinen tapahtuma, jonka seurauksia ei olisi voitu välttää.

Käräjäoikeus katsoi, että reagointi työturvallisuuspuutteisiin on tapahtuma-aikaan ollut yhtiössä jälkikäteistä. Kysymyksessä on verrattain pieni yhtiö, jolloin ylimmän johdon vastuu korostuu. Sen on muun muassa varmistauduttava tarpeellisin valvontakeinoin siitä, että sen alaiset esimiehet toteuttavat niille uskottuja työturvallisuustehtäviä. Edellä mainituilla perusteilla käräjäoikeus katsoi, että vastuu työturvallisuudesta kohdentui yhtiön toimitusjohtajaan. Siinä edellytyksenä ei ole, että toimitusjohtajan olisi käytännössä pitänyt tarkastaa puheena olleita seikkoja, vaan hänen olisi tullut varmistua esimerkiksi selkein delegoinnein sekä työturvallisuusprosessein, että yhtiön työturvallisuuden hallinnasta huolehditaan riittävällä tavalla.

Työsuojelulakimies Mari Leinonen korostaa, että työnantajan vastuulla on aina ennalta selvittää työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja huolehtia siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Leinonen tähdentää, että työturvallisuussääntelyn tavoitteena on tapaturmien sekä muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien terveyshaittojen ja vaarojen ennalta ehkäiseminen ja torjuminen.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio, asianro R 16/378

Lisätietoja:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 029 501 6584, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.